บุคลากร-เจ้าหน้าที่

*.:。 ✿ * ゚บุคลากรสำนักวิชาการ ゚*.:。 ✿ * ゚

ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ(รักษาการ)

คุณวุฒิการศึกษา

    ปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิตสาขาโปรแกรมวิชาบริหารธุรกิจ 
    ปริญญาโท   มหาวิทยาลัยเกริกหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการทั่วไป

ประสบการณ์ทำงาน

    ปี 2539 – 2551   มหาวิทยาลัยเกริก ตำแหน่งล่าสุด หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักอธิการบดี

    ปี 2551 – 2552   วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักอธิการบดีและผู้ช่วยอาจารย์

    ปี 2552 – ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยเวิสเทิร์น ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวิชาการ

    ปี 2552 – ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยเวิสเทิร์น  อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์

รองผู้อำนวยการ / ผู้ช่วยผู้อำนวยการ / เลขานุการ

อาจารย์ประกอบเกียรติ ตังคณะสิงห์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
นางสาวสมญา บาททอง
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
นางสาวพีรกาญจน์ แสงบุญเรือง
เลขาสำนักวิชาการ

ส่วนงานทะเบียนและประมวลผล

นางสาววลัยพร ลอยสูงเนิน
หัวหน้างานทะเบียนและประมวลผล
นางสาวอริศรา อาภาวัฒนากร
เจ้าหน้าที่งานทะเบียนและประมวลผล

ส่วนงานการเรียนการสอนและการสอบ

นางสาววันทนีย์ พยุหกฤษ
เจ้าหน้าที่งานการเรียนการสอนและการสอบ วัชรพล
นายศตวุฒิ ศิริภักดิ์
เจ้าหน้าที่งานการเรียนการสอนและการสอบ วัชรพล
นางสาวกรรณิการ์ ทองแสง
เจ้าหน้าที่งานการเรียนการสอนและการสอบ วัชรพล
นางสาวละอองดาว ปทุมสูติ
เจ้าหน้าที่งานการเรียนการสอนและการสอบ กาญจนบุรี
นางสาวอรวรรณ นวลฉวี
เจ้าหน้าที่งานการเรียนการสอนและการสอบ กาญจนบุรี

ส่วนงานห้องสมุด

อาจารย์ประกอบเกียรติ ตังคณะสิงห์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ/ส่วนงานห้องสมุด
นางสาวจารุภา เฟื่องดี
เจ้าหน้าที่ห้องสมุด วัชรพล
นางสาวอริสรา ไพรี
เจ้าหน้าที่ห้องสมุด กาญจนบุรี
นางสาวสุภัทร ไชยสาลี
เจ้าหน้าที่ห้องสมุด วัชรพล
นายนิคม อ่ำอ่อน
เจ้าหน้าที่ห้องสมุด กาญจนบุรี

ส่วนงานขอตำแหน่งทางวิชาการ

นางสาวสุกฤตตา วิเศษวงษา
เจ้าหน้าที่งานขอตำแหน่งทางวิชาการ