กิจกรรม

กิจกรรมสำนักประชาสัมพันธ์

พิธีมอบหมวกและเข็มชั้นปี #คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น #วิทยาเขตวัชรพล รุ่นที่ 10

พิธีมอบหมวกและเสื้อ เป็นประเพณีที่สืบต่อกันมา ซึ่งถือว่าเป็นก้าวแรกของการก้าวเข้าสู่วิชาชีพพยาบาล การมอบหมวกและเสื้อ จึงเป็นการให้นักศึกษาได้รับทราบถึงความเชื่อมั่นในความรู้ความสามารถ ในการให้การพยาบาลแก่ผู้รับบริการอย่างมีความรับผิดชอบและยึดมั่นในจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ ทั้งยังบอกถึงความภาคภูมิใจและการเห็นคุณค่าในตนเองของนักศึกษา ในการศึกษาเล่าเรียนและฝึกปฏิบัติงานโดยมีเป้าหมายเพื่อแสดงถึงการยอมรับในความรู้ความสามารถของนักศึกษาหลังจากที่ได้เรียนรู้วิชาต่างๆ จนเกิดการพัฒนาทักษะทางด้านวิชาชีพการพยาบาลในระดับหนึ่ง ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความสามารถของนักศึกษาที่จะนำความรู้และทักษะที่ได้รับไปประยุกต์ใช้เพื่อให้บริการแก่ผู้ใช้บริการได้อย่างเหมาะสม “หมวกพยาบาล” ถือเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึงความอ่อนน้อม ถ่อมตน ความพร้อมที่จะดูแล ช่วยเหลือผู้อื่นเสมอ

 

Please publish modules in offcanvas position.