ตรวจสอบรายชื่อ

ตรวจสอบรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ปีการศึกษา 2563

คณะทันตแพทยศาสตร์ วิทยาเขตวัชรพล รับจำนวน 80 คน / รุ่น / ปี
 1. นางสาวภาวินี        1101501137121
 2. นายภัทรพงศ์        1429900409579
 3. นางสาวณัฐนรี       1169800237841
 4. นางสาวณัฐณิชา    1199900789234
 5. นางสาวอภิชนากร  1103000149527
 6. นางสาวญาณิศา    1409903014184
 7. นางสาววนิตาร์      1959900717538
 8. นางสาวปวีณ์ธิดา   1849901509417
 9. นางสาวจิดาภา       1103704369032
 10. นายถิรวุฒิ              1939900445236
 11. นางสาวกรองกาญจน์1500701289299
 12. นางสาวมนตรา        1579900955548
 13. นางสาวศศิกานต์     1409903038199
 14. นางสาวฤณรัก         1104700043846
 15. นายกฤษติพัฒน์      1100401043085
 16. นางสาวนิษฐ์ธิมา     1103900085380
 17. นางสาวณัชชา         1103900100885
 18. นายเขมทิน             1449900558981
 19. นางสาวณัชชา        1430301346261
 20. นางสาวทิฆัมพร       1104000049051
 21. นางสาวพุทธาวดี     1104300299550
 22. นายกษิดิศ               1399900154822
 23. นายเกรียงไกร         1209601223629
 24. นางสาวธัญชนก       1104300259868
 25. นายพล                   1104200301404
 26. นางสาวกฤชา          1309902795175
 27. นายภาดล               1309900636291
 28. นางสาวณัฐชยาน์    1103703645994
 29. นางสาวพีรดา          1104300490756
 30. นางสาววีริณ            1102200179135
 31. นางสาวสุรัชดา        2139600011023
 32. นายอภิชาต             1330700113075
 33. นางสาวปภาชุดา       1489900435332
 34. นางสาวนิธิวรรณ        3930500378181
 35. นางสาวโชติกานต์      1139900372155
 36. นายชยพล              1209702051246
 37. นางสาวธนัชชา        1159900274706
 38. นายกฤตพาส           1100703310132
 39. นางสาวศลิน            1929900779827
 40. นายสุพัฒ               1103300149018
 41. นางสาวฌัลลิกา       1600101847770
 42. นางสาวฐิติพร          1100703326233
 43. นางสาวมธุริดา         1479900499047
 44. นางสาวประภาศิริ     1104300182270
 45. นางสาวสิริโสภา       1103900106069
 46. นางสาวรวิสรา          1200101840868
 47. นางสาวจุฑารัตน์      1819900425465
 48. นางสาวลภัส            1100600445434
 49. นายธนวัฒน์             1460501314959
 50. นางสาวปัญญาพร     1100600428700
 51. นายธราเทพ            1309901177958
 52. นางสาวกฤตยา         1409902944986
 53. นางสาวพิชญานิน      1909802614955​
 54. นางสาวซาเวร่า        1119902048011
 55. นายอัครชัย            1609900558998
 56. นางสาวปริญดา        1100401108713
 57. นายเหมืองทองแท้      1200901307650
 58. นางสาวจันทการน์      1219900758117 
 59. นางสาวมนัสชนก       2860401036099
 60. นางสาวนันทปภาทิพย์  1350101575578
 61. นางสาวณิฌารีย์        1578800007850
 62. นายนนทกานต์          2849801036400
 63. นายเข็มมุ่ง              1508700008960
 64. นางสาวศิริพร           1100801429916 
 65. นางสาวธนัชนันท์       1101700210995
 66. นางสาวธนัชญา         1101700281094
 67. นายธัชชัย               1639800237022
 68. นางสาวคณภร           1309902600005
 69. นายรังชนะ               1419902008911
 70. นางสาวปุณยาพร        1102900023626
 71. นางสาวมนัสชนก        1629900586479
 72. นางสาวธนพร            1579900790409
 73. นายพิชญ์                1829900212631
 74. นางสาวเจนจิรา          1200901306807
 75. นางสาวธัญญาลักษณ์    1229900377482