ตรวจสอบรายชื่อ

ตรวจสอบรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ปีการศึกษา 2564

คณะทันตแพทยศาสตร์ วิทยาเขตวัชรพล รับจำนวน 80 คน / รุ่น / ปี


 1. นายคุณานนต์         1101501207072
 2. นางสาวสาริศา        1100600457211
 3. นางสาวชลาลัย       1319800357195
 4. นายพศุตม์            1103900138785
 5. นายเขมชาติ          1200901333430
 6. นายพลวรรธน์         1559900420229
 7. นางสาวสร้อยฟ้า      1350101661032
 8. นายณัฐพนธ์           1489900443807
 9. นายชนายุติ           1100401162769
 10. นายโฆษิต             1310800235288
 11. นางสาวอภิชญา       1103200036327
 12. นางสาวปฑิตตา       1309902900734
 13. นางสาวณิชกุล         1609900500639
 14. นางสาวธารารัตน์      1339900339148
 15. นางสาวภูชิตา         1319900878219
 16. นางสาวปัณพร        1104800011920
 17. นางสาวปารัช          1103703425561
 18. นางสาวศุภาพิชญ์     1809900903430
 19. นายเนติรักษ์           1102400136189
 20. นายนวพร              1309903019420
 21. นางสาวหทัยทิพย์      1468900004136
 22. นางสาวทักษพร        1129901774699
 23. นายธีทัต               1103700553461
 24. นายพงษ์วิวัฒน์         1659900071231
 25. นางสาวพิมพ์ชนก      1509966169796
 26. นางสาวอธิชา          1399900157767
 27. นางสาวศุกรวรรณ     1209301119753
 28. นายภานุพงษ์           1909802702081
 29. นายภูวิศ                1419902101229
 30. นางสาวอักษรา        1209000060288
 31. นางสาวณิชชา         1849901597014
 32. นายสุวพัชร            1209702060466
 33. นางสาวปลายฟ้า      1469900559422
 34. นางสาวพิจิตรา         1229900981053
 35. นางสาวชลนิชา
 36. นางสาวพิมรดา         116010786511
 37. นางสาวแก้วกานต์      1209702095251
 38. นางสาวเบญจมาศ     1479900494436
 39. นางสาวธัญญ์ฐิตา      1420900137058
 40. นางสาวนฤพร          1309902974754
 41. นายณพัชรศักดิ์        1769900618965
 42. นางสาวปัณฑารีย์      1769900644362