ตรวจสอบรายชื่อ

ตรวจสอบรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ปีการศึกษา 2563

คณะทันตแพทยศาสตร์ วิทยาเขตวัชรพล รับจำนวน 80 คน / รุ่น / ปี
 1. นางสาวภาวินี        1101501137121
 2. นายภัทรพงศ์        1429900409579
 3. นายภัคพล            1129901734034
 4. นางสาวณัฐนรี       1169800237841
 5. นางสาวณัฐณิชา    1199900789234
 6. นางสาวอภิชนากร  1103000149527
 7. นางสาวจิดาภร      1209000042956
 8. นางสาวจิดาภา      1209000042948
 9. นางสาวณัฏฐณิชา 1449900477889
 10. นางสาวญาณิศา    1409903014184
 11. นางสาววนิตาร์      1959900717538
 12. นางสาวปวีณ์ธิดา   1849901509417
 13. นางสาวจิดาภา       1103704369032
 14. นายถิรวุฒิ              1939900445236
 15. นางสาวกรองกาญจน์1500701289299
 16. นางสาวมนตรา        1579900955548
 17. นางสาวศศิกานต์     1409903038199
 18. นางสาวฤณรัก         1104700043846
 19. นายกฤษติพัฒน์      1100401043085
 20. นางสาวนิษฐ์ธิมา     1103900085380
 21. นางสาวณัชชา         1103900100885
 22. นายเขมทิน             1449900558981
 23. นางสาวณัชชา        1430301346261
 24. นางสาวทิฆัมพร       1104000049051
 25. นางสาวพุทธาวดี     1104300299550
 26. นางสาวธัญยธรณ์     1100703171191
 27. นายกษิดิศ               1399900154822
 28. นายณัทธภูมิ            5410501033588
 29. นายเกรียงไกร         1209601223629
 30. นางสาวธัญชนก       1104300259868
 31. นายพล                   1104200301404
 32. นางสาวกฤชา          1309902795175
 33. นายภาดล               1309900636291
 34. นางสาวณัฐชยาน์    1103703645994
 35. นางสาวพีรดา          1104300490756
 36. นางสาววีริณ            1102200179135
 37. นางสาวสุรัชดา        2139600011023
 38. นายอภิชาต             1330700113075
 39. นางสาวปภาชุดา       1489900435332
 40. นางสาวนิธิวรรณ        3930500378181
 41. นางสาวโชติกานต์      1139900372155
 42. นายชยพล              1209702051246
 43. นางสาวธนัชชา        1159900274706
 44. นายกฤตพาส           1100703310132
 45. นายวิชญ์พล            1939900483553
 46. นางสาวศลิน            1929900779827
 47. นายสุพัฒ               1103300149018
 48. นางสาวฌัลลิกา       1600101847770
 49. นางสาวฐิติพร          1100703326233
 50. นางสาวเมทิกา         1102200174958
 51. นางสาวมธุริดา         1479900499047
 52. นางสาวประภาศิริ     1104300182270
 53. นางสาวสิริโสภา       1103900106069
 54. นางสาวรวิสรา          1200101840868
 55. นางสาวจุฑารัตน์      1819900425465
 56. นางสาวลภัส            1100600445434
 57. นายธนวัฒน์             1460501314959
 58. นางสาวปัญญาพร     1100600428700
 59. นายธราเทพ            1309901177958
 60. นางสาวกฤตยา         1409902944986
 61. นางสาวพิชญานิน      1909802614955​
 62. นางสาวซาเวร่า        1119902048011
 63. นายอัครชัย            1609900558998
 64. นางสาวปริญดา        1100401108713
 65. นางสาวณัฐชยา        1929900729030
 66. นายเหมืองทองแท้      1200901307650
 67. นางสาวจันทการน์      1219900758117 
 68. นางสาวมนัสชนก       2860401036099
 69. นางสาวนันทปภาทิพย์  1350101575578
 70. นางสาวณิฌารีย์        1578800007850
 71. นายนนทกานต์          2849801036400
 72. นายเข็มมุ่ง              1508700008960
 73. นางสาวศิริพร           1100801429916 
 74. นางสาวธนัชนันท์       1101700210995
 75. นางสาวธนัชญา         1101700281094
 76. นายธัชชัย               1639800237022
 77. นางสาวคณภร           1309902600005
 78. นายรังชนะ               1419902008911
 79. นางสาวปุณยาพร        1102900023626
 80. นางสาวมนัสชนก        1629900586479