ปริญญาเอก

ทำไมต้องเรียนปริญญาเอกที่นี่

กำหนดเวลาเรียนที่สะดวกต่อนิสิต

รายวิชาจำนวนน้อยมีความเข้มข้นในเนื้อหา อาจารย์ผู้สอนมีประสบการณ์ คุณวุฒิและคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่ กระทรวงอุดมศึกษาฯ กำหนด หลักสูตรมีคุณภาพและบทความวิจัยจากดุษฎีนิพนธ์ของนิสิตได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร TCI ฐาน 1 ถึง 100% มหาวิทยาลัยกำหนดเวลาเรียนที่สะดวกต่อนิสิต

วางเเผนการเรียน

หลักสูตรมีคุณภาพและบทความวิจัยจากดุษฎีนิพนธ์ของนิสิตได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร TCI ฐาน 1 ถึง 100% โดยเฉลี่ยนิสิตสามารถสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่กำหนดในแต่ละหลักสูตรไม่น้อยกว่า 80% สามารถจบการศึกษาภายใน3 ปี ตามกำหนดของมหาวิทยาลัย  แต่ไม่เกิน 6 ปี. และมีอาจารย์ที่ปรึกษาให้การดูแลนิสิตอย่างใกล้ชิด

ค่าเรียน

ค่าใช้จ่ายในการเรียนตลอดหลักสูตรปริญญาเอก  555,000 บาท ทุกหลักสูตร  สามารถแบ่งชำระเป็นรายเดือนได้


ผ่อนชำระค่าเรียนได้

สามารถแบ่งจ่ายค่าลงทะเบียนเป็นรายเดือนได้ เดือนละ 11,000 บาท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจำนวนเดือนของภาคการศึกษานั้นๆ  ในกรณีที่นิสิตชำระค่าลงทะเบียนเรียนครบ 550,000 บาทภายในภาคการศึกษาแรก จะได้รับ Notebook ฟรี 1 เครื่อง
8:30 - 17:00

8:30 - 17:00

บัณฑิตวิทยาลลัย มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตวัชรพล
เลขที 4 หมู่ 11 ถนนหทัยราษฎร์ ตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150

 

divider
080-089-8617 , 090-665-7011-13

080-089-8617 , 090-665-7011-13

Call Us ฝ่ายรับสมัคร คุณจินตาภา บัวอุไร
เพิ่มเพื่อน

Please publish modules in offcanvas position.