อาจารย์-เจ้าหน้าที่

อาจารย์คณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์

อาจารย์ นีรนุช เนื่องวัง

คุณวุฒิการศึกษา

  • ปริญญาโท  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
  • ปริญญาตรี  บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

ติดต่อ

โทรศัพท์ 035-651-000 ต่อ 7130 หรือ 7131
 มือถือ   088-585-2040

อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์

อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจ ปกติ

อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจ ทางไกล

อาจารย์ประจำหลักสูตรบัญชี ปกติ

อาจารย์ประจำหลักสูตรบัญชี ทางไกล

อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ ปกติ

อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ ทางไกล