กิจกรรมแนะแนวการศึกษาตามโรงเรียนต่างๆ

กิจกรรมแนะแนวการศึกษาหลักสูตรสายวิทยาศาสตร์สุขภาพ    มหาลัยเวสเทิร์น เปิดสอน 6 หลักสูตร ได้แก่  คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย์  คณะสาธารณสุขศาสตร์  ที่โรงเรียนในจังหวัดกาญจนบุรี  และจังหวัดระยอง  ซึ่งน้องๆให้ความสนใจรับโควตาเป็นอย่างมาก  ในการศึกษาหลักสูตรสายวิทยาศาสตร์ที่มหาลัยเวสเทิร์น