งานประชุมวิชาการ ครบรอบ 11 ปี คณะทันตแพทยศาสตร์

งานประชุมวิชาการ ครบรอบ 11 ปี คณะทันตแพทยศาสตร์ จัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตวัชรพล  ณ ห้องแกรนด์บอลลูน ตึกทันตแพทยศาสตร์ ชั้น 6 วันที่ 16 ธันวาคม 2562 โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านทันตกรรมจัดฟัน   Mr.Frank Hornung และ Prof.Dr.Med.Dent Gerhard Polzar    เข้าร่วมการในการประชุมวิชาการครั้งนี้ด้วย