โครงการตรวจไขมันในเลือดและภาวะโลหิตจาง

โครงการตรวจไขมันในเลือดและภาวะโลหิตจาง ณ วัดหนองใหญ่  เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร โดยคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตวัชรพล