งานทันตสาธารณสุข ประจำปี 2562

วันที่ 21 ตุลาคมทางมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ได้จัดงานวันทันตสาธารณสุขประจำปี 2562
เปิดรับการให้บริการทางทันตกรรมโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ในการ อุดฟัน ขูดหินน้ำลาย และ ถอนฟัน รวมจำนวน 200 คน เริ่มรับบัตรคิวได้ตั้งแต่เวลา 8 นาฬิกา เป็นต้นไป