การประชุมวิชาการ

การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ

การประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ

การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 16
ลำดับที่ รายการ เอกสาร
1  โครงการ ดาวน์โหลด
2  กำหนดการ ดาวน์โหลด
3  ตัวอย่างการพิมพ์บทความวิจัย ดาวน์โหลด
4  ตัวอย่างการพิมพ์บทความวิชาการ ดาวน์โหลด
5  แบบฟอร์มตัวอย่างโปสเตอร์ ดาวน์โหลด
6  ใบแจ้งยอดการชำระเงิน ดาวน์โหลด
     7  แบบฟอร์มการตรวจสอบบทความวิจัย (บว.12) ดาวน์โหลด
     8  คำสั่งแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์ผลงานวิจัย ดาวน์โหลด
     9  คำสั่งแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิอ่านกลั้นกรองผลงานวิจัย ดาวน์โหลด
    10  คำสั่งแต่งตั้งบรรณาธิการและกองบรรณาธิการ ดาวน์โหลด
    11  คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน ดาวน์โหลด
    12  รายชื่อผู้เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยครั้งที่ 16 ดาวน์โหลด
    13  รายชื่อผู้เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยครั้งที่ 16 แบบปากเปล่า ดาวน์โหลด
    14  ผลการประเมินการประชุมวิชาการครั้งที่ 16 ดาวน์โหลด
    15  ประมวลภาพงานประชุมวิชาการครั้งที่ 16 ดาวน์โหลด
    16  ประมวลภาพองค์ปาฐกถาการประชุมวิชาการครั้งที่ 16 ดาวน์โหลด