การประชุมวิชาการ

การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ

การประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ

การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 17
ลำดับที่ รายการ เอกสาร
1  โครงการ ดาวน์โหลด
2  กำหนดการ ดาวน์โหลด
3  ตัวอย่างการพิมพ์บทความวิจัย ดาวน์โหลด
4  ตัวอย่างการพิมพ์บทความวิชาการ ดาวน์โหลด
5  แบบฟอร์มตัวอย่างโปสเตอร์ ดาวน์โหลด
6  ใบแจ้งยอดการชำระเงิน ดาวน์โหลด
     7  แบบฟอร์มการตรวจสอบบทความวิจัย (บว.12) ดาวน์โหลด
     8  คำสั่งแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์ผลงานวิจัย ดาวน์โหลด
     9  คำสั่งแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิอ่านกลั้นกรองผลงานวิจัย ดาวน์โหลด
    10  คำสั่งแต่งตั้งบรรณาธิการและกองบรรณาธิการ ดาวน์โหลด
    11  คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน ดาวน์โหลด
    12  รายชื่อผู้เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยครั้งที่ 17 ดาวน์โหลด
    13  รายชื่อผู้เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยครั้งที่ 17 แบบปากเปล่า ดาวน์โหลด
    14  ผลการประเมินการประชุมวิชาการครั้งที่ 17 ดาวน์โหลด
    15  ประมวลภาพงานประชุมวิชาการครั้งที่ 17 ดาวน์โหลด
    16  ประมวลภาพองค์ปาฐกถาการประชุมวิชาการครั้งที่ 17 ดาวน์โหลด
Edit Page