ติดต่อคณะ

    Contact Info

    อาคารสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

    เลขที่ 600 ต.สระลงเรือ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี

    โทร.035-651-000,083-066-5205
    เลขาคณะสัตวแพทยศาสตร์