การจัดการภาครัฐและเอกชน

  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
  สาขาการจัดการภาครัฐและเอกชน

  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
  สาขาการจัดการภาครัฐและเอกชน

  เพื่อพัฒนานิสิตดุษฎีบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถเชิงวิชาการและความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขาด้านการจัดการภาครัฐและเอกชนในระดับสูง มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่ที่มีคุณค่าทางวิชาการและมีประโยชน์ต่อการนาไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศ เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล และมีภาวะผู้นำ

  ข้อมูลหลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

  สาขาการจัดการภาครัฐและเอกชน

  โครงสร้างหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

  (หลักสูตรผ่านการรับรองจากกระทรวงฯ เรียบร้อย)
  ดาวน์โหลด

  คู่มือ หนังสือประกอบการเรียน

  ดาวน์โหลด

  อาจารย์ประจำหลักสูตร

  รศ.ดร.จรัสพงศ์ คลังกรณ์
  ดร.สืบพงศ์ สุขสม
  ผศ.ดร.พภัสสรณ์ วรภัทร์ถิระกุล
  ผศ.ดร.ณัฐวัฒน์ สิริพรวุฒิ
  ผศ.ดร.ตรีเนตร ตันตระกูล
  ผศ.ดร.วรินทร์ทิพย์ กำลังแพทย์
  ผศ.ดร.นพดล พันธ์พานิช
  ผศ.ดร.พราวพิชชา เถลิงพล

  นิสิตปัจจุบันจากหลากหลายสาขาวิชาชีพ

  ทำไมต้องเรียนปริญญาเอกกับเรา

  รายวิชาจาํ นวนน้อยมีความเข้มข้นในเนือหาอาจารย์ผู้สอน มีประสบการณ์คุณวุฒิและคุณสมบัติตามเกณฑ์ที กระทรวงอุดมศึกษาฯ กําหนด อาจารย์ทีปรึกษาให้การดูแล นิสิตอย่างใกล้ชิด ติดต่อได้สะดวกพร้อมให้คําปรึกษา ตลอดเวลาสามารถควบคุมกระบวนการให้นิสิตสำเร็จการ ศึกษาได้ภายใน 3 ปี. รวมทั้งค่าเรียนสามารถแบ่งชำระเป็นรายเดือนได้.
  Read More

  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
  ฝ่ายรับสมัคร คุณจินตาภา บัวอุไร
  089-8617 , 090-665-7011-13 

  เพิ่มเพื่อน

  Register Online