คณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์
คณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์ มุ่งมั่นให้การศึกษาและพัฒนานิสิต เพื่อให้เป็นบัณฑิตที่มีความสามารถและคุณภาพทางการศึกษา รวมทังมีการพัฒนานิสิตให้เป็นบุคคลที่มีคุณธรรม จริยธรรม เพื่อรับใช้สังคม และมุ่งสู่ควาเมป็นเลิศ ด้วยพลังความคิด

แนะนำคณะ

       บริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์เป็นการศึกษาเกี่ยวกับการบริหารงานภาครัฐ หรือระบบราชการนั่นเอง รวมทั้งองค์กรของรัฐ เช่น รัฐวิสาหกิจ และองค์กรมหาชนต่างๆ โดยส่วนใหญ่มักเน้นเรือ่งกรอบแนวความคิดด้านการบริหารองค์การและการจัดการ (Organization & Management) การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management) การบริหารงานคลังและงบประมาณ (Fiscal Admisnistration & Budgeting) การบัญชีรัฐบาล (Goverment Accounting) การวางแผนบริหาร (Administrative Planing)กฎหมายมหาชน (Public Law) ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานภาครัฐ (Public Infomation System)นโยบายสาธารณะ (Public Policy) การบริหารงานตำรวจ (Police Administration) และจิตวิทยาองค์การ (Organizaton Psychology)

เกี่ยวกับคณะ

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

พันธกิจ

ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ และคุณธรรม จรรยาบรรณในทุกสาขาอาชีพ รวมถึงการจัดการหลักสูตรการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน และสามารถพัฒนานิสิตให้เป็นผู้รู้ รอบรู้ และสามารถปรับตัวได้ตามภาวะสังคมในปัจจุบันได้อย่างดี รวมถึงการให้บริการเชิงวิชาการ บูรณาการตามความต้องการของชุมชน และทำนุบำรุงสงเสริมศิลปวัฒนธรรม โดยอาศัยความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพที่สอน และมีผลงานวิชาการ


ปณิธาน
 
มุ่งมั่นให้การศึกษาและพัฒนานิสิต เพื่อให้เป็นบัณฑิตที่มีความสามารถและคุณภาพทางการศึกษา รวมทังมีการพัฒนานิสิตให้เป็นบุคคลที่มีคุณธรรม จริยธรรม เพื่อรับใช้สังคม และมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ด้วยพลังความคิด


ปรัชญา
มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม เพื่อรับใช้สังคม และมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ด้วยพลังความคิด


กิจกรรมคณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์

โครงการบริการวิชาการร่วมกับโรงเรียนผู้สูงอายุ อบต.พลับพลาไชย ตอนทำดอกไม้ด้วยวุ้นใส
เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 อ่านต่อ>>>
โครงการบริการวิชาการร่วมกับโรงเรียนผู้สูงอายุ อบต.ดอนแสลบ ตอนทำกระทงจากใบตอง อ่านต่อ>>>
โครงการบริการวิชาการร่วมกับโรงเรียนวัดช่องลม จัดโครงการอ่านออกเขียนได้ ให้กับน้อง ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 อ่านต่อ>>>
ตัวแทนแจกหนังสืออาเซียนการค้าชายแดนให้แก่โรงเรียนรอบมหาวิทยาลัย อ่านต่อ>>>
cta-logo
cta-logo
cta-logo
cta-logo
cta-logo

หน่วยงาน สนับสนุน

สำนักวิจัยและบริการงานวิชาการ