ผู้อำนวยการ
รศ.ดร. จิรศักดิ์ จิยะจันทน์
รศ.ดร. จิรศักดิ์ จิยะจันทน์
อธิการบดี

อธิการบดี

คุณวุฒิการศึกษา

  • ปริญญาเอก Leadership and Human Behavior, Aliance International University, U.S.A
  • ปริญญาโท Marketing, Oklahoma City University, U.S.A
  • ปริญญาตรี Civil Engineering, University of Phillipines

ประสบการณ์ทำงาน

  • กรรมการสภา / อธิการบดี มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
  • ประธานบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เวิลด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
  • ประธานบริษัท และกรรมการ บริษัท เครดิตฟองซิเอร์ เวิลด์ จำกัด
  • ประธาน และกรรมการ บริษัท ริชเรสเตอร์รอง จำกัด
  • ประธานบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เวสเทิร์นกรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ผู้อำนวยการ

อาจารย์นุจรินทร์ ลภัณฑกุล
ผอ.สำนักอธิการบดี
อาจารย์จุฬาภรณ์ ม่วงดิษฐ์
ผอ.สํานักบริหารทรัพย์สิน กาญจนบุรีและบุรีรัมย์
ผศ.ดาวรุ่งรตา วงษ์ไกร
ผอ.สำนักวิชาการ
อาจารย์วุฒิชัย วัยวุฒิ
ผอ.สำนักประกันคุณภาพการศึกษา
รศ.ดร.กัญญามน อินหว่าง
ผอ.สำนักวิจัยและบริการวิชาการ
อาจารย์พิมพ์ คงขาว
ผอ.สำนักกิจการนิสิต
อาจารย์นราศักดิ์ แม้นสุรางค์
ผอ.สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
อาจารย์ พุทธิพันธ์ ทรวงกำเนิด
ผอ.สำนักประชาสัมพันธ์และรับสมัคร