สำนักกิจการนิสิต

บริการนิสิต

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

โครงการส่งเสริมกีฬาเพื่อสุขภาพ

  สำนักกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น กาญจนบุรี นำนิสิตเข้าร่วมโครงการ
  ส่งเสริมกีฬาเพื่อสุขภาพ
 ..... อ่านต่อ»»

กิจกรรมทำบุญหอพัก
  มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น กาญจนบุรี จัดกิจกรรมทำบุญหอพัก..... อ่านต่อ»»»
ลานวัฒนธรรม ครั้งที่ 6
   มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น กาญจนบุรี นำนิสิตเข้าร่วมกิจกรรมการแสดง ใน
   โครงการ..... อ่านต่อ»»»
โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม
  สำนักกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น กาญจนบุรี จัดโครงการฝึกอบรมคุณธรรม
  จริยธรรม...... อ่านต่อ »»»»
กิจกรรมวันมหิดล ประจำปี 2562

  สำนักกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น กาญจนบุรี จัดโครงการวันมหิดล ใน อ่านต่อ»»»
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชน

   สำนักกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น กาญจนบุรี นำนิสิตทำกิจกรรม
   จิตอาสาพัฒนาชุมชน 
อ่านต่อ»»»
กิจกรรมโครงการจิตสำนึกดี มีวินัย ขับขี่ปลอดภัย ใส่ในจราจร
   สำนักกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น กาญจนบุรี จัดกิจกรรมโครงการ
   "จิตสำนึกดี มีวินัย ขับขี่ปลอดภัย ใส่ในจราจร" อ่านต่อ»»»

ปฏิทินกิจกรรมประจำเดือน

โครงการ/กิจกรรมพัฒนานิสิต

โครงการส่งเสริมกีฬา

เพื่อสุขภาพ ..... อ่านต่อ »»»

ทำบุญหอพัก

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น..... อ่านต่อ »»»

ลานวัฒนธรรม ครั้งที่ 6

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น..... อ่านต่อ »»»

โครงการฝึกอบรม

คุณธรรมจริยธรรมและพัฒนา..... อ่านต่อ »»»

วันมหิดล

ประจำปีการศึกษา 2562..... อ่านต่อ »»»

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชน

ประจำปีการศึกษา 2562..... อ่านต่อ »»»

โครงการ "จิตสำนึกดี มีวินัย

ขับขี่ปลอดภัย ใส่ในจราจร"..... อ่านต่อ »»»

ราชพฤกษ์รำลึก

พระคุณครู ประจำปีการศึกษา 2562..... อ่านต่อ »»»

การประกวด

ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง..... อ่านต่อ »»»

พิธีเปิดงานกีฬา

กลุ่มโรงเรียนในเขตตำบลสระลงเรือ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี..... อ่านต่อ »»»