อาจารย์-เจ้าหน้าที่

  คณาจารย์/บุคลากร

  รศ.ดร.สุทธิรัตน์ พิมพ์พงศ์

  คณบดี คณะพยาบาลศาสตร์ กาญจนบุรี

  คุณวุฒิการศึกษา

  • วท.บ.(พยาบาล) ม.มหิดล ปี 2512 
  • กศ.ม.(การวัดผลการศึกษาและจิตวิทยา)มศว.ประสานมิตร ปี 2518 
  • กศ.ด.(การทดสอบและวัดผลการศึกษา)มศว.ประสานมิตร ปี 2528

  ประสบการณ์ทำงาน

  • ปี 2512 - 2546 อาจารย์ภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ ม.มหิดล
  • ปี 2547-2549 รองหัวหน้าภาควิขาการพยาบาลอายุรศาสตร์และศัลยศาสตร์ ม.ราชธานี
  • ปี 2549 - 2549 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ราชธานี
  • ปี 2550-ปัจจุบัน คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ม.เวสเทิร์น
   

  สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

  รศ. เรณู อาจสาลี
  หัวหน้าสาขา
  ผศ.อรุณ นุรักษ์เข
  อาจารย์ประจำ
  ผศ.มยุรี แก้วจันทร์
  อาจารย์ประจำ
  อ.ดร.ณัฐธยาห์ ภิรมย์สิทธิ์
  อาจารย์ประจำ
  อาจารย์สมพร ลอยความสุข
  อาจารย์ประจำ

  สาขาวิชาการพยาบาลมารดาทารก และการผดุงครรภ์

  ผศ.ดร.จารีศรี กุลศิริปัญโญ
  หัวหน้าสาขา
  รศ.ลาวัณย์ ผลสมภพ
  อาจารย์ประจำ
  อ.มยุรี เชาวนปรีชา
  อาจารย์ประจำ
  อ.ณัฏฐ์ฉวี อ๊อกชู
  อาจารย์ประจำ
  อ.ดร.วรรณกร ศรีรอด
  อาจารย์ประจำ

  สาขาวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น

  อ.ชูขวัญ ปิ่นสากล
  หัวหน้าสาขา
  อ.อัมพร สัจจวีรวรรณ
  อาจารย์ประจำ
  อ.ดร.สุมาลี ชาแสน
  อาจารย์ประจำ
  อ.จันทรรัศม์ ไตรย์ปักษ์
  อาจารย์ประจำ

  สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช

  รศ.ปิญากรณ์ ชุตังกร
  หัวหน้าสาขา
  อ.นวรัตน์ พระเทพ
  อาจารย์ประจำ
  ดร.สมรทิพย์ วิภาวนิช
  อาจารย์ประจำ
  ดร.มาณวิภา เทพกิจ
  อาจารย์ประจำ
  ดร.พรเพ็ญ
  อาจารย์ประจำ

  สาขาวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน

  รศ.สุมณฑา สิทธิพงศ์สกุล
  หัวหน้าสาขา
  รศ.พัชรี ตันศิริ
  อาจารย์ประจำ
  ผศ.อัญชลี นวลคล้าย
  อาจารย์ประจำ
  ผศ.ศรีสุรางค์ พัฒนานุรักษ์
  อาจารย์ประจำ
  อ.ณัฐชนน ผุยนวล
  อาจารย์ประจำ

  เจ้าหน้าที่

  ราตรี ชำนาญนก
  เลขาคณะฯ