บริการนิสิต

บริการนิสิต

ประกาศมหาวิทยาลัย ข้อบังคับฯ เอกสารการรับสมัครนิสิตปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก คู่มือการทำวิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์
กำหนดพิธีประสาทปริญญาบัตร ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ
Research

ประกาศมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

แนวปฏิบัติในการอุทธรณ์และร้องทุกข์ของนิสิต

เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่นิสิตผู้ใด้รับการพิจารณาและตัดสินให้ได้รับโทษทางวินัย หรือการให้คะแนนผลการเรียนของนิสิตในการศึกษาของหลักสูตรต่างๆ ของมหาวิทยาลัย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา  ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.๒๕๔๖ 

ประกาศมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

เรื่อง แนวปฏิบัติในการอุทธรณ์และร้องทุกข์ของนิสิต