คณะนิติศาสตร์บัณฑิต

คณะนิติศาสตร์เป็นศาสตร์ที่ศึกษากฎเกณฑ์ความประพฤติของบุคคลที่อยุ่ร่วมกันในสังคมประเภทหนึ่ง ที่มีผลบังคับแน่นอน ซึ่งเรียกกันว่ากฎหมาย ทั้งที่เป็นลายลักษณ์อักษร และที่มิได้เป็นลายลักษณ์อักษร กฎหมายจึงเป็นส่วนสำคัญของสังคมที่กำหนดสิทธิหน้าที่รับผิดชอบ บทบาท ของบุคคลในทุกกิจกรรม และทุกระดับเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและความสงบเรียบร้อยในสังคมนิติศาสตร์จะศึกษาทฤษฎี แนวคิด หลักการเกี่ยวกับสาระของกฎหมาย ในส่วนสิทธิหน้าที่ และความรับผิดชอบของบุคคล ตั้งแต่เกิดจนตาย ทั้งในการติดต่อทางธุรกิจทุกประเภท ตลอดจนหลักแห่งความสัมพันธ์ระหว่างเอกชนกับรัฐ และรัฐกับรัฐ ในสังคมนานาชาติ นิติศาสตร์มุ่งศึกษาบทบาทของกฎมาย ทั้งในฐานะที่จะเป็นกรอบกำหนดขอบแขตอำนาจหน้าที่ของรัฐ มิให้ล่วงล้ำสิทธิเสรีภาพของประชาชน ตลอดจนในฐานะที่กฎหมายเป็นเครื่องมือในการนำนโยบายมาปฏิบัติให้ได้ผลจริง

หลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิต

หลักการและเหตุผล

คณะนิติศาสตร์เป็นศาสตร์ที่ศึกษากฎเกณฑ์ความประพฤติของบุคคลที่อยุ่ร่วมกันในสังคมประเภทหนึ่ง ที่มีผลบังคับแน่นอน ซึ่งเรียกกันว่ากฎหมาย ทั้งที่เป็นลายลักษณ์อักษร และที่มิได้เป็นลายลักษณ์อักษร กฎหมายจึงเป็นส่วนสำคัญของสังคมที่กำหนดสิทธิหน้าที่รับผิดชอบ บทบาท ของบุคคลในทุกกิจกรรม และทุกระดับเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและความสงบเรียบร้อยในสังคมนิติศาสตร์จะศึกษาทฤษฎี แนวคิด หลักการเกี่ยวกับสาระของกฎหมาย ในส่วนสิทธิหน้าที่ และความรับผิดชอบของบุคคล ตั้งแต่เกิดจนตาย ทั้งในการติดต่อทางธุรกิจทุกประเภท ตลอดจนหลักแห่งความสัมพันธ์ระหว่างเอกชนกับรัฐ และรัฐกับรัฐ ในสังคมนานาชาติ นิติศาสตร์มุ่งศึกษาบทบาทของกฎมาย ทั้งในฐานะที่จะเป็นกรอบกำหนดขอบแขตอำนาจหน้าที่ของรัฐ มิให้ล่วงล้ำสิทธิเสรีภาพของประชาชน ตลอดจนในฐานะที่กฎหมายเป็นเครื่องมือในการนำนโยบายมาปฏิบัติให้ได้ผลจริง

ชื่อหลักสูตร

 • ภาษาไทย : หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
 • ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Laws Program

ชื่อปริญญา

 • ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : นิติศาสตรบัณฑิต
 • ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : น.บ.
 • ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Laws
 • ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : LL.B.

การรับรองหลักสูตร

เริ่มเปิดดำเนินการ
ปี 2541
ระยะเวลาในการศึกษา
4 ปีการศึกษา
สถานที่เรียน
ศูนย์การศึกษาผ่านระบบเครือข่าย
การประกันคุณภาพ
สภามหาวิทยาลัย เนติบัณฑิตยสภา และกระทรวงอุดมศึกษาฯ อนุมัติ/รับรอง/รับทราบ หลักสูตร

ค่าใช้จ่ายในการศึกษา


ค่าลงทะเบียน

(1) ค่าสมัครเรียน / ค่าขึ้นทะเบียน

3,500

บาท

ค่าลงทะเบียนเรียนตลอดหลักสูตร

บาท

- กรณีผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

162,000

บาท

- กรณีผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. หรืออนุปริญญา

135,000

บาท

รวมทั้งหมด

บาท

- กรณีผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

165,500

บาท

- กรณีผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. หรืออนุปริญญา

138,500

บาท

การสมัครเข้าศึกษา


ขั้นตอนการสมัคร

 1. กรอกแบบฟอร์มใบสมัครออนไลน์ คลิก และดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครเพื่อกรอกรายละเอียด ดาวน์โหลดคลิก
 2. เลือกหลักสูตรที่ต้องการเรียน
 3. ตรวจสอบความถูกต้องและยืนยันข้อมูล
 4. ตรวจสอบอีเมล/ตรวจสอบโฟลเดอร์สแปมหรือจดหมายขยะ "ชำระเงินค่าขึ้นทะเบียนนิสิต 3,500 บาท" ทางมหาวิทยาลัยมีช่องทางการชำระเงิน 2 ช่องทางคือ - QR Payment - พิมพ์ใบชำระเงินเพื่อนำไปชำระเงินที่ธนาคาร
 5. เมื่อชำระเงินค่าขึ้นทะเบียนนิสิตเรียบร้อยแล้ว รหัสนิสิตและวิธีการเข้าใช้งานระบบจะส่งให้ทางอีเมลของท่าน

รายละเอียดค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระในวันรายงานตัว

(1) ค่าสมัครเรียน / ค่าขึ้นทะเบียน

3,500

บาท

รวมทั้งหมด

3,500

บาท

เมื่อชำระค่าสมัครเรียน ค่าธรรมเนียมการศึกษา ตลอดจนชำระค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเรียนแล้ว ภายหลังไม่ประสงค์จะเข้าศึกษาหรือต้องสละสิทธิ์ มหาวิทยาลัยฯ สงวนสิทธิ์ในการคืนค่าใช้จ่ายไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

แกลลอรี่

ติดต่อสอบถามข้อมูล


โทร 02-0266659 (ส่วนงานบริการข่าวสาร)

ติดต่อ น.ส.เพลินพิศ สุธี(เจ้าหน้าที่ฝ่ายรับสมัครปริญาตรี)

โทร 02-0266659/ 088-7509481

ติดต่อ น.ส.ธมลวรรณ ธรรมทรงพร (เจ้าหน้าที่ฝ่ายสมัครปริญาโท)

โทร 02-0266659 /0887509482

การสมัครเข้าศึกษา

จำเป็น
จำเป็น
จำเป็น
จำเป็น
จำเป็น
Thank you!