คณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์

ผลงานนิสิต

แผนธุรกิจวิชา MG4103

  " คณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์ได้ให้นิสิตจัดทำการเขียนแผนธุรกิจ ในรายวิชา MG4103 การจัดการเชิงกลยุทธ์ โดยให้นิสิตสร้าง facebook เพื่อขายสินค้าตามแผนธุรกิจพร้อมทั้งผลิตภัณฑ์ ได้มีการจัดส่งผลงานที่ทำเข้ามา ดังต่อไปนี้"

แผนธุรกิจ ยาสีฟันสมุนไพรเดนตาเมท

1. 5802060246 นางเพ็ญสุดา เฟื่องฟู

2. 5902060240 นางสาวรัตติกาล สุจริต

3. 5902060247 นางสาวนันทิตา พัธชนจันทร์

4. 5902060250 นายกษิดิส กุลบุญ

5. 5902100025 นางสาวเอมิกา ศรีอินทร์

6. 5910000080 นางสาวฑิตยา บริบูรณ์

7. 5802040094 นายเทพฤทธิ์ นิติธรรม

8. 5802060246 นางเพ็ญสุดา เฟื่องฟู

แผนธรุกิจ เห็ดอบแห้งปรุงรส

1. 5911020243 นางสาวสุวนันท์ กัณฑิโกวิท

2. 5911020252 นายระพีพันธ์ จอมมะเริง

3. 5911020267 นายกฤตพล ไชยทองงาม

4. 5902060375 นางสาวลัดดา สุดตาชาติ

5. 5910000075 นางสาวรุจีรัตน์ ทองอยู่

6. 5910000086 นางสาวนฤมล แสงอรุณ

7. 5911020063 นายดนัย ยะกับ

แผนธุรกิจ ไอเดียสกรีน

1. 5902060371 นางสาวสกุลรัตน์ เจริญยิ่ง

2. 5902060378 นางสาวเบญญา เยปองกู่

3. 5902060383 นางสาวสุกัญญา บุตรฤทธิ์

4. 5910000095 นางสาวกชพร เสียงหลีก

5. 5911020236 นายณัฐพล สุขเกษม

6. 5902040098 นายเดชา ยาวะระ

7. 5902060134 นางสาววัชรี อินทร์บำรุง

8. 5902060157 นางสาวธิดารัตน์ ขาวเอียด

แผนธุรกิจ เรื่อง แซมพู Daedalus

1. 5902060243 นางณปภา วิริยะพันธ์ ฮอลล์

2. 5902060259 นางสาววรณัน จันทร์ใจ

3. 5911020176 นายวิวิชชุวัฒษ์ เจนไทยสงค์

4. 5911020179 นางสาววรารักษ์ ศรีชลา

5. 5911020195 พันจ่าตรีชาญชัย พันธุ

6. 5911020208 นางสาวกมลชนก ณ นคร

7. 5911020209 นายเกียรติศักดิ์ บุญเกื้อ

8. 5911020222 นายสมเกียรติ ลาวงษ์

แผนธุรกิจ น้ำปลาร้า ไฮโซ PLARAHISO

1. 5902060252 นางสาวฝน เขียววิชัย

2. 5902060270 นางสาวปัณณพร เข็มทอง

3. 5902060299 นางสาวนัยนา การเรียน

4. 5802040059 นายภาณุพงศ์ พรมจันทร์

5. 5910000061 นางสาววิกานดา ทองสกุล

6. 5910000062 นางสาวกฤติยาภรณ์ สุขผล

7. 5902060291 นายอดิศร อรุณธนหิรัญ

8. 5911020171 นางสาวรุ่งนภา นาบิน

แผนธุรกิจ Meso Whte

1. 5811020314 นายสุปัน พิจารโชติ

แผนธุรกิจ แคคตัสอินดี้

1. 5602040088 นางสาวกนกวรรณ สุธรรมแปง

แผนธุรกิจ ร้านดอกไม้อินเลิฟ

1. 5902060003 นางเอมิชา เลน

2. 5902060097 นางสาววิไลลักษณ์ ศิริพงษ์

3. 5902060332 นางสาวยูถิกา พาณิชย์วิบูลย์

4. 5911020194 นายคงวุฒิ คงมณี

5. 5911020221 นายกอบเดช สุวรรณกำเนิด

6. 5902060281 นางสาวจิดาภา อินทรขันตรี

สบู่น้ำนมข้าว บ้านคุณย่า

1. 5902020066 นางสาวปรียานุช สุดสาคร

2. 5902060255 นายชัยภัทร แก้วสนธิ

3. 5902060261 นางสาวชนิกานต์ เชื้อทอง

4. 5902060276 นางสาวสุพัตรา เฉยกลาง

5. 5902060308 นางสาวชลธิดา ยุทธเสรี

6. 5902060335 นางสาวศิริโสภา สนรัมย์

7. 5902060382 นายธัชกร ดอกกระทุ่มกลาง

8. 5911020241 นางจิรวรรณ เข็มทอง

ติดต่อคณะ

CONTACT INFO

เลขที่่ 600 หมู่ที่ 11 ตำบลสระลงเรือ
อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี 71170
โทร.035-651-000 ต่อ 7131 หรือ 088-585-2040

E-Mail : bus2541_wtu@hotmail.com

SUBSCRIPTION

รับข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ล่าสุดจาก คณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น