รับสมัครนิสิตใหม่ปี 2564

สมัครเรียน

แนะนำการศึกษาทางไกลผ่านระบบเครือข่าย

       การศึกษาระดับอุดมศึกษาโดยเฉพาะระดับปริญญาตรี แม้ว่าจะมีสถาบันการศึกษาหลายแห่งทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมจัดการศึกษาแต่เป็นที่น่าสังเกตว่าในแต่ละปีจากสถิติผู้สนใจเรียนต่อระดับปริญญาตรีจำนวน 300,000 คนยังนับว่ามีจำนวนน้อย เมื่อเทียบกับสัดส่วนของผู้สนใจเรียนต่ออยู่ในองค์กรต่างๆทั้งที่เป็นส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ บริษัท ห้างร้าน ตลอดจนผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลางรวมถึงเกษตรกรและผู้ประกอบอาชีพอิสระ ที่ไม่มีโอกาสเรียนต่อในระบบการศึกษาปกติ ด้วยข้อจำกัดเรื่องของการบริหารเวลาและการบริหารเงิน

       ผู้ที่ต้องการเรียนต่อระดับปริญญาตรีมีประมาณการกันว่ามีอยู่จำนวนไม่น้อยกว่า 30 ล้านคน(บทสัมภาษณ์ของ ดร.กฤษณพงษ์ กีรติกร เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หนังสือพิมพ์มติชนรายวัน 27 มีนาคม 2550) ซึ่งคนเหล่านี้เป็นโจทย์ท้าทายการจัดการศึกษายุคใหม่ที่จะตอบสนองความต้องการการเรียนต่อโดยเฉพาะการอำนวยความสะดวก

วิสัยทัศน์ & พันธกิจ

วิสัยทัศน์  (Vision)

     วิทยาลัยการศึกษาผ่านระบบเครือข่าย มุ่งมั่นที่จะพัฒนาตนเองอย่างมีคุณภาพ สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนสังคม และประเทศชาติ ด้วยอุดมการแห่งความร่วมมือยิ่งกว่าการแข่งขัน

พันธกิจ (Mission)

       1. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถสูง รวมทั้งเป็นผู้ที่มีความเชื่อมั่นในตนเอง มีคุณธรรมและจริยธรรม และมีทักษะในการสื่อสารที่มีคุณภาพ เพื่อสนองตอบต่อความ ต้องการขององค์กร
       2. พัฒนาความรู้และเทคโนโลยีใหม่ให้เกิดขึ้นโดยส่งเสริมในการผลิต ค้นคว้าวิจัยทางวิชาการต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและการพัฒนาประเทศโดยส่วนรวม
       3. เป็นศูนย์กลางถ่ายทอดการพัฒนาทางวิชาการ สังคม แนวคิด และค่านิยม ที่ส่งเสริมต่อการพัฒนาประเทศระหว่างบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญแตกต่างกันในแต่ละสาขาไปยังอีกบุคคลรวมทั้งสร้างสรรค์การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาชุมชนการพัฒนาเศรษฐกิจ และคุณภาพชีวิต
       4. การพัฒนาทางวิชาการเพื่อการพัฒนาของประเทศเป็นเป้าหมายหลักสำคัญบนพื้นฐานของวัฒนธรรมไทย และการพัฒนาต้องกระทำควบคู่ไปกับการเผยแพร่ รักษาทำนุ บำรุง และสร้างความเข้าใจในศิลปะวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆ ของชาติไทยให้มั่นคงเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง
       5. เพื่อเป็นการสร้างโอกาสกับประชาชนที่ห่างไกล และด้อยโอกาสทางการศึกษามหาวิทยาลัยพยายามที่จะกระจายการศึกษาไปสู่ภูมิภาคให้มากขึ้นและเพื่อสนับสนุนโครงการต่างๆของรัฐบาลในการช่วยเหลือประชาชนให้มีการศึกษาเพิ่มมากขึ้น

ปรัชญา & ปณิธาน

ปรัชญา

    “มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้วยพลังความคิด”

ปณิธาน

      มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาระบบการจัดการศึกษาทางไกลให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง เพื่อมุ่งเน้นสู่ความเป็นเลิศทาง คุณภาพการศึกษา สร้างคลังแห่งขุมปัญญาที่จะพัฒนาบุคคลให้เป็นศึกษิต คือ บัณฑิตที่เป็นปัญญาชน มีวิศัยทัศน์ที่กว้างไกล อันจะนำ ไปสู่การพัฒนาตน สังคม และประเทศชาติ ด้วยอุดมการณ์แห่งความร่วมมือยิ่งกว่าการแข่งขัน

เกี่ยวกับวิทยาลัยการศึกษาผ่านระบบเครือข่าย

ติดต่อคณะ

CONTACT INFO

วิทยาลัยการศึกษาผ่านระบบเครือข่าย
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เลขที่ 4 หมู่ 11 ถ.หทัยราษฎร์ ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

Phone 02-563-5252 ต่อ 0

Mobile 088-750-9481-82, 088-278-3844

 063-203-4480-82, 063-203-4484

E-mail wtuonline@western.ac.th 

SUBSCRIPTION

รับข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ล่าสุดจาก วิทยาลัยการศึกษาผ่านระบบเครือข่ายCNE  มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น