คณะเภสัชศาสตร์

กิจการนิสิต

โครงการสร้างเสริมประสบการณ์วิชาชีพ นิสิตชั้นปีที่ 3 ศึกษาดูงานด้านการผลิตยา บริษัท ซัพพอร์ท แพค  18/08/2565 

โครงการสร้างเสริมประสบการณ์วิชาชีพ ดูงานโรงงานผลิตยา ธนัทเฮิร์บ 05/05/2565 

โครงการสืบสานประเพณีบูชาคณาจารย์ ปีการศึกษา 2564 

พิธีรับเสื้อกาวน์และเข็ม นิสิตชั้นปีที่ 3 เพื่อจิตสำนึกที่ดีของการเป็นเภสัชกร ประจำปีการศึกษา 2564

การบรรยายพิเศษ โดย รองศาสตราจารย์(พิเศษ) เภสัชกรกิตติ พิทักษ์นิตินันท์ (นายกสภาเภสัชกรรม) รับเชิญเป็นอาจารย์พิเศษ ให้แก่นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

เมื่อวันอังคารที่ 25 มกราคม 2565 รองศาสตราจารย์(พิเศษ) เภสัชกรกิตติ พิทักษ์นิตินันท์ (นายกสภาเภสัชกรรม) ให้เกียรติรับเชิญเป็นอาจารย์พิเศษ ให้กับคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น โดยได้มาบรรยายให้ความรู้ ในกระบวนวิชา การเตรียมยาเพื่อผู้ป่วยเฉพาะราย PM4213 เวลา 08.30 – 10.00 น. สำหรับนิสิตเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 4 หัวข้อ “นโยบายเกี่ยวกับการเตรียมยาสำหรับผู้ป่วยเฉพาะรายในโรงพยาบาล” เพื่อถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์แก่นิสิตคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยเวสเทิร์นกับบริษัทโปรฟาสซิโน จำกัด.

วันที่ 19 มกราคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.จิรศักดิ์ จิยะจันทน์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น รองศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง วรรณดี แต้โสตถิกุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ร่วมกับ เภสัชกรไชยเสน พิศาลวาเลิศ ประธานกรรมการ คุณญาณิน พิศาลวาเลิศ Chief Executive officer และเภสัชกรหญิงอรพินท์ พิศาลวาเลิศ รองประธานกรรมการ บริษัทโปรฟาสซิโน จำกัด ร่วมลงนาม บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ในการสร้างเสริมศักยภาพและความพร้อมในการเป็นแหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรม ด้านเภสัชกรรมชุมชน ณ บริษัท โปรฟาสซิโน จำกัด (ตึก FASHOF) อรุณอมรินทร์

พิธีรับเสื้อกาวน์และเข็ม นิสิตชั้นปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563

โครงการสร้างเสริมประสบการวิชาชีพเภสัชกรรม

การดูงานที่ บริษัทโปรฟาสซิโน ศูนย์ยาพัทยาเหนือ

โครงการปฐมนิเทศและอบรมคุณธรรมจริยธรรมนิสิตใหม่ 2564

โครงการสืบสานประเพณีบูชาคณาจารย์คณะเภสัชศาสตร์