คณะเภสัชศาสตร์

กิจการนิสิต

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ได้จัดโครงการสืบสานประเพณีบูชาคณาจารย์ ประจำปีการศึกษา 2566 ในวันที่ 7 กันยายน 2566 ณ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตวัชรพล โดยมี รศ.ภญ.วรรณดี แต้โสตถิกุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์เป็นประธานในพิธี เพื่อแสดงความเคารพ นอบน้อม ความกตัญญูตอ่ครูอาจารย์ และเพื่อสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามของไทย อีกทั้งยังมีการมอบเกียรติบัตรให้กับนิสิตที่มีผลการเรียนยอดเยี่ยมอีกด้วย

วันที่ 6 กันยายน 2566 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ได้จัดงานปฐมนิเทศน์นิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ภก.ไชยเสน พิศาลวาเลิส กรรมการผู้จัดการบริษัทโปรฟาสซิโนจำกัด ได้มาบรรยายบทบาทและหน้าที่ของเภสัชกรชุมชน และแนวโน้มของเภสัชกรร้านยาในอนาคตให้แก่นิสิตใหม่

สภาเภสัชกรรม มีมติรับรองปริญญาในวิชาเภสัชศาสตร์ของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น จากหลักสูตรเภสัชศาสตร์บัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2566 และรับรองหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ตามประกาศสภาสัชกรรม ที่ 51/2566 และ 53/2566 ณ วันที่ 27 กรกฎาคม 2566

โครงการสร้างเสริมประสบการณ์วิชาชีพ นิสิตชั้นปีที่ 2, 3, 4 ศึกษาดูงานด้านการผลิตยา บริษัท ไบโอแลป จำกัด 11 พฤษภาคม 2566

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น กับ โรงพยาบาลนวมินทร์

พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นและ โรงพยาบาลนวมินทร์ ในการพัฒนางานวิจัย งานบริการเภสัชกรรมและการฝึกปฏิบัติงานด้านวิชาชีพเภสัขกรรม เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงพยาบาลนวมินทร์ 9 เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร

พิธีรับเสื้อกาวน์และเข็ม นิสิตชั้นปีที่ 3 เพื่อจิตสำนึกที่ดีของการเป็นเภสัชกร ประจำปีการศึกษา 2565

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น กับ คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

วันที่ 19 ธันวาคม 2565  รองศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง วรรณดี แต้โสตถิกุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ร่วมกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์จักราวุธ มณีฤทธิ์ คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ร่วมลงนาม บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ในการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรด้านวิชาการ ส่งเสริมความร่วมมือในการวิจัยทางด้านเภสัชศาสตร์ และส่งสเริมสนับสนุนด้านการเรียนการสอนแก่นักศึกษาเภสัชศาสตร์

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น กับวิทยาลัยเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

วันที่ 8 ธันวาคม 2565  รองศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง วรรณดี แต้โสตถิกุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ร่วมกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกร   ธนภัทร ทรงศักดิ์ คณบดีวิทยาลัยเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมลงนาม บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ในการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรด้านวิชาการ ส่งเสริมความร่วมมือในการวิจัยทางด้านเภสัชศาสตร์ และส่งสเริมสนับสนุนด้านการเรียนการสอนแก่นักศึกษาเภสัชศาสตร์

โครงการสร้างเสริมประสบการณ์วิชาชีพ นิสิตชั้นปีที่ 4, 5 ศึกษาดูงานด้านการผลิตยา บริษัท มิลลิเมด จำกัด 07/11/2565

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เข้าร่วมจัดงาน "วันทันตสาธารณสุข" เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทรา
บรมราชชนนี เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2565 ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตวัชรพล

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ได้จัดโครงการสืบสานประเพณีบูชาคณาจารย์ ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันที่ 29 กันยายน 2565 ณ ห้องเธียเตอร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตวัชรพล โดยมี รศ.ภญ.วรรณดี แต้โสตถิกุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์เป็นประธานในพิธี เพื่อแสดงความเคารพ นอบน้อม ความกตัญญูตอ่ครูอาจารย์ และเพื่อสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามของไทย อีกทั้งยังมีการมอบทุนการศึกษาและเกียรติบัตรให้กับนิสิตที่มีผลการเรียนยอดเยี่ยมอีกด้วย

คณาจารย์และนิสิต คณะเภสัชศาสตร์ ร่วมกับ คณะแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์  คณะพยาบาลศาสตร์ และ สโมสรนิสิตมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เข้าร่วมในพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนก เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2565 ในวันที่ 24 กันยายน 2565

โครงการสร้างเสริมประสบการณ์วิชาชีพ นิสิตชั้นปีที่ 3 ศึกษาดูงานด้านการผลิตยา บริษัท ซัพพอร์ท แพค  18/08/2565 

โครงการสร้างเสริมประสบการณ์วิชาชีพ ดูงานโรงงานผลิตยา ธนัทเฮิร์บ 05/05/2565 

โครงการสืบสานประเพณีบูชาคณาจารย์ ปีการศึกษา 2564 

พิธีรับเสื้อกาวน์และเข็ม นิสิตชั้นปีที่ 3 เพื่อจิตสำนึกที่ดีของการเป็นเภสัชกร ประจำปีการศึกษา 2564

การบรรยายพิเศษ โดย รองศาสตราจารย์(พิเศษ) เภสัชกรกิตติ พิทักษ์นิตินันท์ (นายกสภาเภสัชกรรม) รับเชิญเป็นอาจารย์พิเศษ ให้แก่นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

เมื่อวันอังคารที่ 25 มกราคม 2565 รองศาสตราจารย์(พิเศษ) เภสัชกรกิตติ พิทักษ์นิตินันท์ (นายกสภาเภสัชกรรม) ให้เกียรติรับเชิญเป็นอาจารย์พิเศษ ให้กับคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น โดยได้มาบรรยายให้ความรู้ ในกระบวนวิชา การเตรียมยาเพื่อผู้ป่วยเฉพาะราย PM4213 เวลา 08.30 – 10.00 น. สำหรับนิสิตเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 4 หัวข้อ “นโยบายเกี่ยวกับการเตรียมยาสำหรับผู้ป่วยเฉพาะรายในโรงพยาบาล” เพื่อถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์แก่นิสิตคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยเวสเทิร์นกับบริษัทโปรฟาสซิโน จำกัด.

วันที่ 19 มกราคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.จิรศักดิ์ จิยะจันทน์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น รองศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง วรรณดี แต้โสตถิกุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ร่วมกับ เภสัชกรไชยเสน พิศาลวาเลิศ ประธานกรรมการ คุณญาณิน พิศาลวาเลิศ Chief Executive officer และเภสัชกรหญิงอรพินท์ พิศาลวาเลิศ รองประธานกรรมการ บริษัทโปรฟาสซิโน จำกัด ร่วมลงนาม บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ในการสร้างเสริมศักยภาพและความพร้อมในการเป็นแหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรม ด้านเภสัชกรรมชุมชน ณ บริษัท โปรฟาสซิโน จำกัด (ตึก FASHOF) อรุณอมรินทร์

พิธีรับเสื้อกาวน์และเข็ม นิสิตชั้นปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563

โครงการสร้างเสริมประสบการวิชาชีพเภสัชกรรม

การดูงานที่ บริษัทโปรฟาสซิโน ศูนย์ยาพัทยาเหนือ

โครงการปฐมนิเทศและอบรมคุณธรรมจริยธรรมนิสิตใหม่ 2564

โครงการสืบสานประเพณีบูชาคณาจารย์คณะเภสัชศาสตร์