คณะเภสัชศาสตร์

กิจการนิสิต

พิธีรับเสื้อกาวน์และเข็ม นิสิตชั้นปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563

โครงการสร้างเสริมประสบการวิชาชีพเภสัชกรรม

การดูงานที่ บริษัทโปรฟาสซิโน ศูนย์ยาพัทยาเหนือ

โครงการปฐมนิเทศและอบรมคุณธรรมจริยธรรมนิสิตใหม่ 2564

โครงการสืบสานประเพณีบูชาคณาจารย์คณะเภสัชศาสตร์