รับสมัครนิสิตใหม่ปี 2564

สมัครเรียน

Doctor of Philosophy
(Educational Administration) 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

Ph.D. (Educational Administration)
Graduate School

ด้วยมหาวิทยาลัยเวสเทิร์นได้เล็งเห็นถึงความสาคัญของการบริหารการศึกษาที่เป็นเครื่องมือในการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และเป็นหัวใจสาคัญในการนาพาหน่วยงานทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการสู่ความเป็นเลิศ เพื่อความผาสุกของประชาชนทั้งในระดับประเทศ และชุมชนท้องถิ่น ซึ่งความสาเร็จในการพัฒนาขีดความสามารถด้านการบริหารการศึกษาจึงมุ่งเน้นที่จะพัฒนาบุคลากรที่มีความรอบรู้ทั้งในด้านบริหารการศึกษา การพัฒนาการศึกษา เป็นต้น เพื่อให้สามารถบุกเบิกแสวงหาความรู้ใหม่ๆ ได้อย่างอิสระ และมีความสามารถในการสร้างนักวิชาการทางการศึกษาได้ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นเล็งเห็นว่าผู้บริหารการศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษาทั้งในองค์กรการศึกษาของรัฐและเอกชนในระดับภูมิภาคและท้องถิ่น โดยเฉพาะในจังหวัดกาญจนบุรีและจังหวัดใกล้เคียง เป็นบุคคลสาคัญที่จาเป็นต้องได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพสุดในการบริหารการศึกษาและการเป็นผู้นาในการเปลี่ยนแปลงที่ดี และก่อให้เกิดประโยชน์ในทางการศึกษาในการบริหารการจัดการการศึกษา ตลอดทั้งการพัฒนาองค์กรทางการศึกษาที่ตนรับผิดชอบ และมีบทบาทสาคัญในการทาให้สิ่งเหล่านี้บรรลุเป้าหมายขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นจึงเห็นสมควรเปิดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา เพื่อพัฒนาผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาในปัจจุบันและผู้ซึ่งกาลังรอเป็นผู้บริหารและผู้นาทางการศึกษาอนาคต อีกทั้งยังถือได้ว่าเป็นการช่วยส่งเสริมการพัฒนาประเทศด้านหนึ่งโดยเฉพาะด้านการพัฒนาบุคลากรที่เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีค่าของประเทศ

ปรัชญาของหลักสูตร

พัฒนานิสิตดุษฎีบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถเชิงวิชาการในระดับสูงและเชี่ยวชาญเฉพาะสาขา มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่ที่มีคุณค่าทางวิชาการและมีประโยชน์ต่อการนาไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศ เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล และมีภาวะผู้นำ.

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

๑) เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถเชิงวิชาการในระดับสูงและมีความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขาวิชาสามารถนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สังคมและประเทศชาติ และเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นพลเมืองดีของสังคมและประเทศชาติ
๒) เพื่อศึกษาวิจัยและการสร้างนวัตกรรมใหม่ รวมทั้งประยุกต์ใช้ผลงานวิจัยเพื่อการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ อันจะเป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคมและประเทศชาติ
๓) เพื่อให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง อันจะนาไปสู่การสร้างสังคมการเรียนรู้ และการมีคุณภาพชีวิตของตนเอง ชุมชน สังคม และประเทศชาติ

ข้อมูลหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาบริหารการศึกษา

Meet The Team

อาจารย์ประจำหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

รศ.ดร.ชุติมา มุสิกานนท์

รศ.ดร.ปรีชา วิหคโต

รศ.ดร.สันต์ชัย พูลสวัสดิ์

ผศ.ดร.จินดา ศรีญาณลักษณ์

ผศ.ดร.สมเกียรติ บุญรอด

ผศ.ดร.เด่น ชะเนติยัง

Address

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
(วิทยาเขตวัชรพล) เลขที 4 หมู่ 11 ถนนหทัยราษฎร์
ตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150
โทรศัพท์ 02-563-5252

Information

คุณจินตาภา บัวอุไร
Mobile : 080-089-8617,090-665-7011-13 www.western.ac.th