บัณฑิตวิทยาลัย หลักสูตร ปริญญาเอกหลักสูตรและการสอน

ข้อมูลหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาบริหารการศึกษา

Meet The Team

อาจารย์ประจำหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน

ผศ.ดร.นภาภรณ์ ธัญญา

ผศ.ดร.นิตยา สำเร็จผล

ผศ.ดร.สุภาพร แพรวพนิต

รศ.ศิลปชัย บูรณพานิช

รศ.ดร.สบสันต์ มหานิยม

ดร.อดิศร สิริ

Address

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
(วิทยาเขตวัชรพล) เลขที 4 หมู่ 11 ถนนหทัยราษฎร์
ตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150
โทรศัพท์ 02-563-5252

Information

คุณจินตาภา บัวอุไร Mobile : 080-089-8617,
090-665-7011-13 www.western.ac.th