คณะเภสัชศาสตร์

ข่าวสารและประชาสัมพันธ์

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยเวสเทิร์นกับบริษัทโปรฟาสซิโน จำกัด.

วันที่ 19 มกราคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.จิรศักดิ์ จิยะจันทน์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น รองศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง วรรณดี แต้โสตถิกุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น  ร่วมกับ เภสัชกรไชยเสน พิศาลวาเลิศ ประธานกรรมการ คุณญาณิน พิศาลวาเลิศ Chief Executive officer และเภสัชกรหญิงอรพินท์ พิศาลวาเลิศ รองประธานกรรมการ บริษัทโปรฟาสซิโน จำกัด ร่วมลงนาม บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ในการสร้างเสริมศักยภาพและความพร้อมในการเป็นแหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรม ด้านเภสัชกรรมชุมชน ณ บริษัท โปรฟาสซิโน จำกัด (ตึก FASHOF) อรุณอมรินทร์

เภสัชกรเล่าเรื่อง "ยา/สมุนไพร ในสถานการณ์โควิด"