สาขาสาธารณสุขศาสตร์
กาญจนบุรี

สมัครเรียน

ห้องปฏบัติการ

ติดต่อคณะ

CONTACT INFORMATION
เลขที่ 600 หมู่ 11 ตำบลสระลงเรือ
อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี 71170

Tel. 083-0665207
Fax. 035-651144