คณะพยาบาลศาสตร์ กาญจนบุรี

ผลงานคณะ

Research

โดย ผศ.ดร.จารีศรี กุลศิริปัญโญ

Download

วิจัยไม่ยาก เลือกจากความสนใจของตนเอง เลือกปัญหาที่ตรงกับความสามารถของตนเอง จะเริ่มต้นทำวิจัยได้อย่างไร?

โดย ดร.วรรณกร ศรีรอด

Download

ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหาการวิจัยไม่ชัดเจน ปัญหาในการทำวิจัย

โดย ดร.ณัฐธยาห์ ภิรมย์สิทธิ์

Download

11-3-2562 ข่าวประชาสัมพันธ์

11-3-2562 อบรมเชิงปฏิบัติการ

11-3-2562 Research Clinic

19-1-2562 ผศ.มยุรี แก้วจันทร์

19-1-2562 อบรมเชิงปฏิบัติการ

19-1-2562 แก่ศิษย์เก่าศิษย์ปัจจุบัน

26-30 พฤศจิกายน 2561 อบรมเชิงปฏิบัติการ RDU R2R

19-20 ก.ค. 2561 อ.มยุรี เชาวนปรีชา และ อ.ณัฎฐ์ฉวี อ๊อกชู ร่วมประชุม "การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่:รากฐานของชีวิต"

Download

26-30 พฤศจิกายน 2561 อบรมเชิงปฏิบัติการ RDU R2R

20-22 มิถุนายน 2561- รศ.ดร.สุทธิรัตน์ พิมพ์พงศ์ ประชุมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาการเรียนการสอนบุคลากรสุขภาพด้านการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล"

Download

27-29 มี.ค. พ.ศ. 2561 อ.นวรัตน์ พระเทพ ศึกษาดูงาน กัวลาลัมเปอร์-ปุตตราจาย่า

6-8 มิ.ย. 2561 รศ.เรณู อาจสาลี และ อ.สมพร ลอยความสุข อบรม "Sustainable Palliative Care

Download

ติดต่อคณะ

ติดต่อคณะ
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตกาญจนบุรี
เลขที่ 600 ต.สระลงเรือ อ.ห้วยกระเจา
จ.กาญจนบุรี

โทร.035-651-000,084-761-0702
เลขาคณะ คุณราตรี
www.western.ac.th

SUBSCRIPTION

รับข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ล่าสุดจากคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น