คณะพยาบาลศาสตร์ กาญจนบุรี

ผลงานคณะ

ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

1 กันยายน 2561 ทำบุญคณะฯ

1 กันยายน 2561 ทำบุญวันก่อตั้งคณะฯ

1 กันยายน 2561 ทำบุญวันก่อตั้งคณะฯ

1 สิงหาคม 2562 ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเพลงพื้นบ้าน "เพลงพวงมาลัย"

1 สิงหาคม 2562 ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านเพลงพวงมาลัย

1 กันยายน 2561 ทำบุญครบรอบวันก่อตั้งคณะฯ

1 กันยายน 2561 ทำบุญวันก่อตั้งคณะฯ

1 กันยายน 2561 ทำบุญวันก่อตั้งคณะฯ

รองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดมารยาทไทยระดับอุดมศึกษา (ทั่วประเทศ) ปี 2561

รองชนะเลิศอันดับ 1 ประกวดมารยาทไทย (มหาวิทยาลัยรามคำแหง) ปี 2561

รองชนะเลิศอันดับ 1 ประกวดมารยาทไทย (มหาวิทยาลัยรามคำแหง) ปี 2561

รองชนะเลิศอันดับ 3 ประกวดมารยาทไทยประจำพุทธศักราช 2561

รองชนะเลิศอันดับ 3 ประกวดมารยาทไทยประจำพุทธศักราช 2561

รองชนะเลิศอันดับ 3 ประกวดมารยาทไทยประจำพุทธศักราช 2561

๔ ก.พ. ๒๕๖๒ งานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา
ครั้งที่ ๑๙ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

๔ ก.พ. ๒๕๖๒ งานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา
ครั้งที่ ๑๙ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

๔ ก.พ. ๒๕๖๒ งานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา
ครั้งที่ ๑๙ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

15 พ.ย.2561 รำเชิญขวัญเพื่อแสดงมุทิตาจิต แด่อาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์

15 พ.ย.2561 รำเชิญขวัญเพื่อแสดงมุทิตาจิต แด่อาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์

15 พ.ย.2561 รำเชิญขวัญเพื่อแสดงมุทิตาจิต แด่อาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์

1.นางสาววิไลวรรณ ธรรมมา “การประกวดมารยาทไทย” ระดับอุดมศึกษาครั้งที่ 5 ประจำปี 2560

2.นางสาวชลธิชา ชาติทหาร “การประกวดมารยาทไทย” ระดับอุดมศึกษาครั้งที่ 5 ประจำปี 2560

3.นางสาวจีรวรรณ ฟูคำ “การประกวดมารยาทไทย” ระดับอุดมศึกษาครั้งที่ 5 ประจำปี 2560

4.นางสาวฤทัย สวาทดี “การประกวดมารยาทไทย” ระดับอุดมศึกษาครั้งที่ 5 ประจำปี 2560

5. นางสาววรัญญา อินทะรังษี “การประกวดมารยาทไทย” ระดับอุดมศึกษาครั้งที่ 5 ประจำปี 2560

6.นางสาวสุธาสินี ประทุมทีป “การประกวดมารยาทไทย” ระดับอุดมศึกษาครั้งที่ 5 ประจำปี 2560

ติดต่อคณะ

ติดต่อคณะ
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตกาญจนบุรี
เลขที่ 600 ต.สระลงเรือ อ.ห้วยกระเจา
จ.กาญจนบุรี

โทร.035-651-000,084-761-0702
เลขาคณะ คุณราตรี
www.western.ac.th

SUBSCRIPTION

รับข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ล่าสุดจากคณะพยาบาลศาสตร์ กาญจนบุรี  มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น