คณะพยาบาลศาสตร์ กาญจนบุรี

ตอบแบบประเมิน

คู่มือตอบแบบประเมิน

Click
 • แบบประเมินประสบการณ์การเรียนรู้ของนิสิต (นิสิตประเมินตนเอง)
 • แบบประเมินการสอนของอาจารย์ (นิสิตประเมินอาจารย์)
 • แบบประเมินผลรายวิชา
 • แบบประเมินอาจารย์โดยอาจารย์
 • แบบประเมินความพึงพอใจการส่งเสริมการวิจัยและวิชาการของบุคลากร
 • แบบสอบถามความพึงพอใจของนิสิตต่อโครงการ
 • แบบสอบถามสำหรับบัณฑิต
 • แบบสอบถามความพึงพอใจของนิสิตต่อการจัดการศึกษา
 • แบบสอบถามความพึงพอใจของบุคคลากรต่อมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
 • แบบสอบถามความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการจัดการศึกษา
 • แบบประเมินตนเองในการปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการบริหารของคณะวิชา มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
 • แบบสอบถามความคิดเห็นของนิสิตต่อการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรในแต่ละรายวิชา
 • แบบสอบถามความพึงพอใจของนิสิตชั้นปีสุดท้ายต่อคุณภาพหลักสูตร
 • แบบสอบถามความพึงพอใจของนิสิตชั้นปีสุดท้ายต่อคุณภาพหลักสูตร
 • แบบประเมินความคิดเห็นประสิทธิภาพและความปลอดภัยของระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ

ติดต่อคณะ

ติดต่อคณะ
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตกาญจนบุรี
เลขที่ 600 ต.สระลงเรือ อ.ห้วยกระเจา
จ.กาญจนบุรี

โทร.035-651-000,084-761-0702
เลขาคณะ คุณราตรี
www.western.ac.th

SUBSCRIPTION

รับข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ล่าสุดจากคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น