คณะพยาบาลศาสตร์ วัชรพล

ข้อมูลอบรม /สัมมนา /ดูงาน

Training / Seminars / Events ข้อมูลการอบรม/สัมมนา/ดูงาน

บันทึกข้อมูลการอบรม/สัมมนา

คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตวัชรพล มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

หัวข้อ/เรื่องที่เข้าสัมมนา/อบรม/ดูงาน

ติดต่อคณะ

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตวัชรพล
 เลขที่ 4 หมู่ 11 ถนนหทัยราษฏร์ ตำบลลาดสวาย
อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150

 โทรศัพท์ 02-563-5252-3
 ต่อ 5501 คณบดี
 ต่อ 5502 รองคณบดี
 ต่อ 5500 เลขานุการคณะ

SUBSCRIPTION

รับข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ล่าสุดจากคณะพยาบาลศาสตร์ วัชรพล มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น