คณะพยาบาลศาสตร์ วัชรพล 

ผลงานวิจัย

การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

ปีการศึกษา 2562
 • สรุปผลโครงการบำเพ็ญประโยน์เนื่องในวันพยาบาลสากล

การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

ปีการศึกษา 2560
 • สรุปผลงานการดำเนินงานโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมปีกาีศึกษา 2560
 • สรุปผลโครงการบายศรีสู่ขวัญรับน้องนิสิตใหม่
 • สรุปผลโครงการพิธีรับหมวกและเข็มชั้นปี
 • สรุปผลโครงการบำเพ้ญประโยขน์เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ
 • สรุปผลโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเรียนรู้ประชาคมอาเซียน
 • สรุปผลโครงการพิธีประดับเเข็มและแถบหมวก
 • สรุปผลโครงการบำเพ็ญประโยขน์เนื่องในวันพยาบาลสากล

การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

ปีการศึกษา 2559
 • รายงานผลการดำเนินงานโครงการทำนถบำรุงศิลปวัฒนธรรม ปีการศึกษา 2559
 • สรุปผลประเมินโครงการกีฬาสานสัมพันะ์เวสเทิร์น วัชรพล
 • สรุปผลประเมินโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเรียนรู้ประชาคมอาเซียน
 • สรุปผลประเมินโครงการบายศรีสู่ขวัญรับน้องนิสิตใหม่
 • สรุปผลประเมินโครงการบำเพ็ญประโยขน์เนื่องในวันพยาบาลสากล
 • สรุปผลประเมินโครงการปัจฉิมนิเทศว่าที่บัณทิตใหม่รุ่นที่ 5
 • สรุปผลประเมินโครงการฝึกจิตเพื่อเสริมสร้างคุณธรมมจริยธรรม
 • สรุปผลประเมินโครงการพิธีประดับเข็มและแถบหมวก
 • สรุปผลประเมินโครงการพิธีรับเข็มและหมวกชั้นปี
 • สรุปผลประเมินโครงการเวสเทิร์นอาสาสร้างรอยยิ้มผู้สูงอายุไทย
 • สรุปผลประเมินโครงการศิาย์คิดสร้างและพัฒนา นวัตกรรม
 • สรุปผลประเมินโครงการสร้างความเข้าใจเพื่อการเรียนรู้

การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

ปีการศึกษา 2558
 • สรุปผลประเมินโครงการทาเลนท์เดย์
 • สรุปผลประเมินโครงการบำเพ็ญประโยขน์เนื่องในวันพยาบาลสากล
 • สรุปผลประเมินโครงการปัจฉิมนิเทศว่าที่บัณทิตใหม่
 • สรุปผลประเมินโครงการฝึกจิตเพื่อเสริมสร้างคุณธรมมจริยธรรม
 • สรุปผลประเมินโครงการพิธีประดับเข็มและแถบหมวก
 • สรุปผลประเมินโครงการพิธีรับหมวกและเข็มชั้นปี นิสิตปีที่ 2
 • สรุปผลประเมินโครงการไหว้ครูบายศรีสู่ขวัญนิสิตใหม่
 • สรุปผลประเมินโครงการรักา์วัฒนธรรมไทย
 • สรุปผลประเมินโครงการวัฒนธรรมเรียนรู้ประชาคมอาเซียน
 • สรุปผลประเมินโครงการเวสเทิร์นรู้รักสามัคคี
 • สรุปผลประเมินโครงการศิษย์คิดสร้างนวัตกรรมทางการพยาบาล

ติดต่อคณะ

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตวัชรพล
เลขที่ 4 หมู่ 11 ถนนหทัยราษฏร์ ตำบลลาดสวาย
อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150

โทรศัพท์ 02-563-5252-3
ต่อ 5501 คณบดี
ต่อ 5502 รองคณบดี
ต่อ 5500 เลขานุการคณะ

SUBSCRIPTION

รับข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ล่าสุดจากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น