สำนักวิชาการ

งานพัฒนาการเรียนการสอนและการสอบ

งานพัฒนาการเรียนการสอนและการสอบ
  • ดูแลการขอรับคอมพิวเตอร์พกพา
  • ดำเนินการเสนอเอกสารรับรองการจบการศึกษา ทรานสคริป รับรองวุฒิ ต่อนายทะเบียน
  • ดูแลประสานงานที่เกี่ยวข้องกับคำร้องขอลาออกของนิสิต
  • รวบรวมใบสั่งจองชุดครุย สรุปข้อมูลเพื่อส่งข้อมูลให้ฝ่ายจัดซื้อ
  • ดูแลการจัดส่งชุดครุยและใบปริญญาให้กับนิสิตทางไปรษณีย์
  • ปรับสถานะนิสิตพันสภาพ, รับส่งเอกสารต่างๆ ของนิสิต
  • การจัดทำรายงานประชุมวิชาการ, จัดทำหนังสือเชิญประชุมอาจารย์พิเศษ
  • การตรวจสอบเช็คการสอนของอาจารย์ประจำและอาจารย์พิเศษ
  • ดำเนินการจัดทำเปิดรายวิชาเรียน
  • ประสานงานระหว่างคณะกับส่วนงาน, การจัดเก็บแฟ้มระเบียนประวัตินิสิต

ติดต่อสำนักวิชาการ

CONTACT INFO

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตวัชรพล
เลขที่ 4 หมู่ 11 ถ.หทัยราษฎร์ ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
โทรศัพท์ 02-563-5252
ส่วนงานขอตำแหน่งทางวิชาการ ต่อ 1312
ส่วนงานการเรียนการสอน 1300,1311
ส่วนงานทะเบียนและประมวลผล ต่อ 2310, 2312

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตกาญจนบุรี
เลขที่ 600 ต.สระลงเรือ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี 71170
สำนักวิชาการ(วิทยาเขตกาญจนบุรี) 035-651-000 หรือ โทร 088-585-2054
Email:contact@yourdomain.com

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตบุรีรัมย์
เลขที่ 123 หมู่ 11 ถ.เลี่ยงเมือง(คูเมือง-สตึก) ต.บ้านยาง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000
ส่วนงานทะเบียน (บุรีรัมย์) 063-2192-099

SUBSCRIPTION

รับข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ล่าสุดจาก สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น