สำนักบริหาร

ส่วนงานกิจการนิสิต

งานกิจกรรมนิสิต

งานกิจกรรมนิสิต มีหน้าที่ ดังนี้

 • สนับสนุนและส่งเสริมการจัดกิจกรรมของนิสิตทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
 • ส่งเสริมให้มีกิจกรรมด้านนิสิตสัมพันธ์ ด้านการบำเพ็ญประโยชน์ และกิจกรรมการพัฒนานิสิตในด้านต่างๆ
 • ประสานความร่วมมือในการจัดกิจกรรมนิสิตกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและและภายนอกมหาวิทยาลัย
 • จัดทำแฟ้มประวัติข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมของนิสิต

ทั้งนี้นิสิตของมหาวิทยาลัยทุกคนจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัยกำหนด รวมถึงกิจกรรมของคณะให้ครบเกณฑ์ ตามประกาศว่าด้วยเรื่องเกณฑ์การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรของนิสิต ทั้งนี้เพื่อ

 • เสริมสร้างและพัฒนาบุคลิกภาพ
 • เสริมสร้างมนุษยสัมพันธ์
 • เสริมสร้างภาวะผู้นำ
 • พัฒนาสติปัญญา
 • เสริมสร้างระเบียบวินัย
 • ก่อให้เกิดความเสียสละ
 • รักศิลปวัฒนธรรมไทย
 • เสริมสร้างระบบประชาธิปไตย
 • เสริมสร้างประสบการณ์ในชีวิต
 • ส่งเสริมการกีฬา

ติดต่อส่วนงานกิจการนิสิต 

CONTACT INFO
 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
เลขที่ 600 ต.สระลงเรือ อ.ห้วยกระเจา
จ.กาญจนบุรี 71170

วันทำการ : จันทร์-เสาร์ 08.30 - 17.00 น.
036 651-000
Mobile 083-0666972,086-4468311

SUBSCRIPTION

รับข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ล่าสุดจาก ส่วนงานกิจการนิสิต  มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น