มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

ไม่มีเวลาเรียนก็จบ ป.ตรี - ป.โท ได้

อยู่ที่ไหนก็เรียนออนไลน์ได้เพราะที่ม.เวสเทิร์นมีระบบ
เรียนออนไลน์ผ่านระบบเครือข่าย

ลงทะเบียนรับคำปรึกษา

Thank you!

วิทยาลัยการศึกษาผ่านระบบเครือข่ายมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

เชื่อมต่อการเรียนรู้

“ทุกที่.. ทุกเวลา”

จบได้ภายใน 2 ปี

เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา

เข้าเรียนผ่านระบบ E -learning

มีทุนการศึกษาให้

แบ่งจ่ายค่าเทอมเป็นรายเดือน

ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

สอบวัดผลเสาร์อาทิตย์

หลักสูตรออนไลน์ ที่เปิดสอน

ทั้งหมด 10 หลักสูตร ทั้งหลักสูตรปริญญาตรี และ หลักสูตรปริญญาโท ได้แก่ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต, หลักสูตรบัญชีบัณฑิต, หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต, หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต, หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต, หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต, หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต

เบื้องหลังความสำเร็จ

ลงทะเบียนรับคำปรึกษา

Thank you!