รับสมัครนิสิตใหม่ปี 2564

สมัครเรียน

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

วิทยาเขตวัชรพล

เลขที่ 4 หมู่ 11 ถนนหทัยราษฎร์ ตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา
จังหวัดปทุมธาน 12150 โทร. 02-563-5252