หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

เเมื่อสำเร็จการศึกษาบัณฑิตสามารถประกอบอาชีพเป็นผู้บริหารสถานศึกษา ที่ปรึกษา อาจารย์ประจำสถาบันอุดมศึกษา นักวิชาการ และนักวิจัยด้านการศึกษา

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

หลักการและเหตุผล

ชื่อหลักสูตร

 • ภาษาไทย : หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
 • ภาษาอังกฤษ : Doctor of Philosophy Program in Educational Administration

ชื่อปริญญา

 • ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)
 • ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : ปร.ด. (การบริหารการศึกษา)
 • ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Doctor of Philosophy (Educational Administration)
 • ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : Ph.D. (Educational Administration)

การรับรองหลักสูตร

Teeth are Always in Fashion

เริ่มเปิดดำเนินการ

ปี 2551

ระยะเวลาในการศึกษา

3 ปีการศึกษา

สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตวัชรพล
การประกันคุณภาพ
สภามหาวิทยาลัย และกระทรวงอุดมศึกษาฯ อนุมัติ/รับรอง/รับทราบ หลักสูตร

ค่าใช้จ่ายในการศึกษา


ค่าลงทะเบียน

(1)

บาท

(2)

บาท

รวมทั้งหมด

บาท

การสมัครเข้าศึกษา


ขั้นตอนการสมัคร

 1. กรอกแบบฟอร์มใบสมัครออนไลน์ คลิก และดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครเพื่อกรอกรายละเอียด ดาวน์โหลดคลิก
 2. ชำระเงินค่าสมัครเป็นจำนวนเงิน 500 บาท

 3. ธนาคาร : กรุงไทย
  เลขที่บัญชี : 980-0-37353-5
  ชื่อบัญชี : มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
 4. ติดต่อแจ้งเจ้าหน้าที่ ผ่าน LINE official เพื่อนัดวันสอบคัดเลือก ติดต่อเจ้าหน้าที่คลิก
 5. ชำระค่าใช้จ่ายที่มหาวิทยาลัยเรียกเก็บ ตามรายละเอียดค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระในวันรายงานตัว
  ธนาคาร : กรุงไทย
  เลขที่บัญชี : 980-0-37353-5
  ชื่อบัญชี : มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
 6. ส่งใบสมัคร สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้าน สำเนาใบแสดงผลการศึกษาและสำเนาเอกสารการชำระเงิน มาที่
  มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นวิทยาเขตวัชรพล เลขที่ 4 หมู่ 11 ต.ลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150

รายละเอียดค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระในวันรายงานตัว

(1)

บาท

(2)

บาท

รวมทั้งหมด

บาท

เมื่อชำระค่าสมัครเรียน ค่าธรรมเนียมการศึกษา ตลอดจนชำระค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเรียนแล้ว ภายหลังไม่ประสงค์จะเข้าศึกษาหรือต้องสละสิทธิ์ มหาวิทยาลัยฯ สงวนสิทธิ์ในการคืนค่าใช้จ่ายไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

แกลลอรี่

การสมัครเข้าศึกษา

จำเป็น
จำเป็น
จำเป็น
จำเป็น
จำเป็น
Thank you!