หลักสูตร‌ปรัชญา‌ดุษฎี‌บัณฑิต‌ ‌ สาขา‌วิชา‌สาธารณสุข‌ศาสตร์‌

เมื่อสำเร็จการศึกษาบัณฑิตสามารถประกอบอาชีพเป็นนักวิชาการหรือนักวิจัยผู้เชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขปฏิบัติงานเชิงรุกสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค และการคุ้มครองสุขภาพของประชาชน รวมทั้งปฏิบัติงานเป็นนักสาธารณสุขทั้งภาครัฐและภาคเอกชน อาจารย์ประจำในระดับอุดมศึกษา หรือประกอบอาชีพอิสระ

หลักสูตร‌ปรัชญา‌ดุษฎี‌บัณฑิต‌ ‌ สาขา‌วิชา‌สาธารณสุข‌ศาสตร์‌

หลักการและเหตุผล

ชื่อหลักสูตร

 • ภาษาไทย : หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
 • ภาษาอังกฤษ : Doctor of Philosophy Program in Public Health

ชื่อปริญญา

 • ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
 • ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : ปร.ด. (สาธารณสุขศาสตร์)
 • ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Doctor of Philosophy (Public Health)
 • ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : Ph.D (Public Health)

การรับรองหลักสูตร

เริ่มเปิดดำเนินการ
ปี 2551
ระยะเวลาในการศึกษา
3 ปีการศึกษา
สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตวัชรพล
การประกันคุณภาพ
สภามหาวิทยาลัย สภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน และกระทรวงอุดมศึกษาฯ อนุมัติ/รับรอง/รับทราบ หลักสูตร

ค่าใช้จ่ายในการศึกษา


ค่าลงทะเบียน

(1)

บาท

(2)

บาท

รวมทั้งหมด

บาท

การสมัครเข้าศึกษา


ขั้นตอนการสมัคร

 1. กรอกแบบฟอร์มใบสมัครออนไลน์ คลิก และดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครเพื่อกรอกรายละเอียด ดาวน์โหลดคลิก
 2. ชำระเงินค่าสมัครเป็นจำนวนเงิน 500 บาท
  ธนาคาร : กรุงไทย
  เลขที่บัญชี : 980-0-37353-5
  ชื่อบัญชี : มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
 3. ติดต่อแจ้งเจ้าหน้าที่ ผ่าน LINE official เพื่อนัดวันสอบคัดเลือก ติดต่อเจ้าหน้าที่คลิก
 4. ชำระค่าใช้จ่ายที่มหาวิทยาลัยเรียกเก็บ ตามรายละเอียดค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระในวันรายงานตัว
  ธนาคาร : กรุงไทย
  เลขที่บัญชี : 980-0-37353-5
  ชื่อบัญชี : มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
 5. ส่งใบสมัคร สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้าน สำเนาใบแสดงผลการศึกษาและสำเนาเอกสารการชำระเงิน มาที่
  มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นวิทยาเขตวัชรพล เลขที่ 4 หมู่ 11 ต.ลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150

รายละเอียดค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระในวันรายงานตัว

(1)

บาท

(2)

บาท

รวมทั้งหมด

บาท

เมื่อชำระค่าสมัครเรียน ค่าธรรมเนียมการศึกษา ตลอดจนชำระค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเรียนแล้ว ภายหลังไม่ประสงค์จะเข้าศึกษาหรือต้องสละสิทธิ์ มหาวิทยาลัยฯ สงวนสิทธิ์ในการคืนค่าใช้จ่ายไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

แกลลอรี่

ติดต่อสอบถามข้อมูล


โทร 087-832-7799 (อ.วิภากร)

การสมัครเข้าศึกษา

จำเป็น
จำเป็น
จำเป็น
จำเป็น
จำเป็น
Thank you!