วิทยาเขตบุรีรัมย์

สมัครเรียน

ผลงานวิจัย

ผลงานวิจัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

ศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ ในวิชาชีพให้ก้าวหน้าทันสมัยอยู่เสมอ

OUR RESEARCH PROJECT

งานวิจัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาเขตบุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

Effect of a Fall Prevention Program on Falls among Elderly People

ผู้วิจัย
อาจารย์น.ท.หญิง ดร.ศิริกัญญา ฤทธิ์แปลก

อ่านผลงานวิจัย

โครงการจัดการความรู้ด้านการวัดและการประเมินผลตามกรอบมาตรฐาน

ผู้วิจัย
อาจารย์วิชาญ บุญค้ำ

อ่านผลงานวิจัย

กรดฮาโลอะซิติกสารพลอยได้จากกระบวนการฆ่าเชื้อโรคด้วยคลอรีนของระบบผลิตน้ำปะปา

ผู้วิจัย
อาจารย์พงศ์ธร แสงชูติ

อ่านผลงานวิจัย

การจัดทำแผนที่แสดงระดับเสียงรบกวนในโรงงานผลิตแป้งมันสำปะหลัง จังหวัดบุรีรัมย์

โดย
อาจารย์วิชาญ บุญค้ำ

อ่านผลงานวิจัย

การศึกษาความรู้และพฤติกรรมการคัดแยกและกำจัดขยะมูลฝอยของประชาชนในชุมชนตำบลบ้านยาง จังหวัดบุรีรัมย์

โดย
อาจารย์พงศ์ธร แสงชูติ

อ่านผลงานวิจัย

การประเมินรายได้จากการคาดการณ์องค์ประกอบขยะมูลฝอยของชุมชนบ้านยาง จังหวัดบุรีรัมย์

โดย
อาจารย์พงศ์ธร แสงชูติ
อาจารย์น.ท.หญิง
ดร.ศิริกัญญา ฤทธิ์แปลก
อาจารย์วิชาญ บุญค้ำ

อ่านผลงานวิจัย

การศึกษาปริมาตรและแนวทางการป้องกันอนุภาคฝุ่น ในบรรยากาศของประเทศไทย:บทความปริทํศน์ (หน้า 1049)

โดย
อาจารย์พงศ์ธร แสงชูติ
นางสาวนาเดีย มณ๊สำส๊ะ
นายจิรวัฒน์ ตาดี

อ่านผลงานวิจัย

การตรวจวัดและการจัดทำแผนที่ระดับเสียงรบกวนในโรงงานผลิตตู้แช่เย็น จังหวัดกรุงเทพมหานคร

โดย
อาจารย์วิชาญ บุญค้ำ

อ่านผลงานวิจัย

การศึกษาปริมาณอนุภาคฝุ่นขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอนในสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

โดย
อาจารย์วิชาญ บุญค้ำ
นายภัคศรัญย์ นวสรณ์สิริ
นางสาวกัญญารัตน์ แสงนิล

อ่านผลงานวิจัย

ผลงานนิสิต

ผลงานนิสิต ในรายวิชาสัมมนาโครงงานอาชีวอนามัย ความปลอดภัยแลสิ่งแวดล้อม

ปัญหาสุขภาพของเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ยาง อ้อย

โดย
อาจารย์น.ท.หญิง ดร.ศิริกัญญา ฤทธิ์แปลก
นายภัคศรัญย์ นวสรณ์สิริ
นายชนะชัย บุริทัด
นายกิตติพศ เยี่ยมพูล

อ่านผลงานวิจัย

การบริหารจัดการความปลอดภัยในงานก่อสร้าง

โดย
อาจารย์วิชาญ บุญค้ำ
นางสาวกัญญารัตน์ แสงนิล
นางสาวช่อผกา เพชรงาม
นายจิรวัฒน์ ตาดี

อ่านผลงานวิจัย

การคาดการณ์ปริมาณขยะมูลฝอยในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์

โดย
อาจารย์พงศ์ธร แสงชูติ
นางสาวพรนิภา เหล็กขุมปูน
นางสาวปนัดดาและกระสิน
นายศตวรรษ เสาเปรีย

อ่านผลงานวิจัย

บทความวิชาการ

ซิลิโคซิส (Silicosis) รักษาไม่หาย ป้องกันได้เพียงใส่ใจสุขภาพ

โดย
อาจารย์วิชาญ บุญค้ำ

อ่านผลงานวิจัย

ติดต่อคณะ

คณะสาธารณสุขศาสตร์ บุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
123 หมู่ 11 ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
โทร.063-2192099, 044-666618

SUBSCRIPTION

คณะแพทยศาสตร์สาขาสาธารณสุขศาสตร์ บุรีรัมย์