สำนักวิจัย บริการวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา

ส่วนงานวิจัย บริการวิชาการ

       วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาศาสตร์สุขภาพ เป็นวารสารซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่และถ่ายทอดผลงานวิจัยและผลงานวิชาการทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย โดยจะต้องไม่เคยตีพิมพ์หรืออยู่ระหว่างการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อตีพิมพ์ในวารสารอื่น ผู้เขียนบทความจะต้องยินยอมและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ รูปแบบ ขั้นตอนการดำเนินการเกี่ยวกับการเสนอ บทความวิจัย บทความ
วิชาการ เพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาศาสตร์สุขภาพ อย่างเคร่งครัด รวมทั้งระบบการอ้างอิงในเนื้อหาและอ้างอิงในท้ายบทความ(References) ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของวารสาร ในรูปแบบของ แวนคูเวอร์ (Vancouver Style)
       ความคิดเห็นที่ปรากฏในบทความในวารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาศาสตร์สุขภาพ ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้เขียนบทความนั้น และไม่ถือเป็นความรับผิดชอบของกองบรรณาธิการวารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาศาสตร์สุขภาพ รวมทั้งผู้เขียนจะต้องคำนึงถึงจริยธรรมการวิจัย ไม่ละเมิดหรือคัดลอกผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตนเอง ซึ่งทางวารสารได้กำหนดความซ้ำซ้อนของผลงาน
ข้อมูลเบื้องต้นของวารสาร
      1. วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาศาสตร์สุขภาพ เป็นวารสารราย 6 เดือน (2ฉบับ/ปี) โดยมีกำหนดออก ดังนี้ ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-มิถุนายน ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม
      2. วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาศาสตร์สุขภาพ จัดพิมพ์เพื่อเป็นแหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ และแลกเปลี่ยนความรู้วิชาการ สำหรับคณาจารย์ นักวิชาการ ตลอดจนนิสิต นักศึกษาประเภทของผลงานที่ตีพิมพ์ในวารสาร
          1) บทความวิจัย (Research Article) เป็นบทความที่นำเสนอการค้นคว้าวิจัย เกี่ยวกับด้านแพทยศาสตร์, ทันตแพทยศาสตร์ ,สาธารณสุขศาสตร์ ,พยาบาลศาสตร์, เทคนิคการแพทย์ , สัตวแพทย์ และด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
          2) บทความวิชาการ (Academic Article) เป็นบทความวิเคราะห์ วิจารณ์หรือเสนอแนวคิดใหม่
นโยบายพิจารณากลั่นกรองบทความ     
        1. วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาศาสตร์สุขภาพ รับพิจารณาบทความวิชาการ (Academic Article) บทความวิจัย (Research Article) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ภายใต้เงื่อนไขว่าจะต้องไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร เอกสารการประชุม หรือสิ่งพิมพ์ใดมาก่อน และไม่อยู่ในระหว่างการพิจารณารอตีพิมพ์ในวารสารอื่น
        2. ขอบเขตของวารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาศาสตร์สุขภาพ จะครอบคลุมเนื้อหา เกี่ยวกับด้านแพทยศาสตร์, ทันตแพทยศาสตร์ ,สาธารณสุขศาสตร์ ,พยาบาลศาสตร์, เทคนิคการแพทย์ , สัตวแพทย์ และด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
       3. บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ต้องผ่านการกลั่นกรองจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้อง (Peer Review)
       4. ผู้เขียนจะต้องศึกษารูปแบบและตรวจสอบการเขียนบทความให้ตรงตามรูปแบบของวารสาร
กำหนดออกเผยแพร่
        วารสาร วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นวารสาร ราย 6 เดือน (2ฉบับ/ปี) โดยมีกำหนดออก ดังนี้
                  ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-มิถุนายน
                  ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม
กระบวนการพิจารณาบทความจากผู้ทรงคุณวุฒิ
          วารสารมีกระบวนการประเมินคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิก่อนตีพิมพ์ โดยบทความที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารได้ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ อย่างน้อย 3 ท่าน ในลักษณะปกปิดรายชื่อ (Double blind peer-reviewed) ทั้งนี้บทความจากผู้นิพนธ์ภายในหน่วยงานหรือสถาบันของวารสารฯ จะได้รับการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกหน่วยงานหรือสถาบันของวารสารฯ ส่วนบทความจากผู้นิพนธ์ภายนอกหน่วยงานหรือสถาบันของวารสารฯ จะได้รับการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิภายในหรือภายนอกหน่วยงานหรือสถาบันของวารสารฯซึ่งมีความเชี่ยวชาญหรือประสบการณ์ในสาขานั้นๆ และไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้นิพนธ์

เล่มวารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาศาสตร์สุขภาพ

ปีที่ 1  ฉบับที่ 1
เดือนมกราคม-มิถุนายน

Downlads

ปีที่ 1  ฉบับที่ 2
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม

Downlads

ปีที่ 4  ฉบับที่ 1
เดือนมกราคม-มิถุนายน

Downlads

ปีที่ 4 ฉบับที่ 2
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม

Downlads

ปีที่ 3 ฉบับที่ 1
เดือนมกราคม-มิถุนายน

Downlads

ปีที่ 3   ฉบับที่ 2
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม

Downlads

ปีที่ 2  ฉบับที่ 1
เดือนมกราคม-มิถุนายน

Downlads

ปีที่ 2   ฉบับที่ 2
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม

Downlads

ปีที่ 1  ฉบับที่ 1
เดือนมกราคม-มิถุนายน

Downlads

ปีที่ 1  ฉบับที่ 2
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม

Downlads

ติดต่อสำนักงาน

CONTACT INFO

ISSN 2465-3586
ส่วนงานวิจัยและบริการวิชาการมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
เลขที่ 4 หมู่ 11 ถนนหทัยราษฎร์ ตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150
โทร 02-5635252 ต่อ 5019 ,097-212-2681
E-mail address :