สำนักวิชาการ

กิจกรรม 

หัวข้อ/เรื่องที่เข้าสัมมนา/อบรม/ดูงาน
 • การประชุมสัมมนาเพื่อซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2560 รุ่นที่ 2
 • การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ "เพื่อส่งเสริมอาจารย์ที่ปรึกษาเข้าร่วมงานประชุมวิชาการเชิงวิชาการด้วยผลงานวิชาการรับใช้สังคม" รุ่นที่ 2
 • แนวทางการส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา เป็นการดำเนินการ มคอ.3,มคอ.4.,มคอ.5,มคอ.6 และ มคอ7 ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
 • เข้าร่วมสัมมนาหัวข้อ " การให้บริการดีโอไอกับระบบสารสนเทศการวิจัยดิจิทัล "
 • " แนะแนวการขอตำแหน่งทางวิชาการคณะทันตแพทยศาสตร์ "
 • เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อมอบนโยบายและชี้แจงแนวทางการจัดทำข้อมูลรายบุคคล ตามมาตรฐานข้อมูลกลางอุดมศึกษาเพื่อรองรับนโยบาย Big Data ด้านการศึกษาของรัฐบาล
 • เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานด้วยการจัดการความรู้ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานและความก้าวหน้าของสายสนับสนุนวิชาการ”
 • ร่วมให้ข้อมูลนิสิตพยาบาล วัชรพล ปี4 เรื่องเตรียมความพร้อมขอยื่นจบการศึกษา
 • การร่วมอบรมกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษา: การจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นมาตรฐานผลลัพธ์มาตรฐานผลการเรียนรู้
 • Online Infomation & Education Conference
 • เข้าร่วมประชุมสัมมนาเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2560 โดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 • การเข้าร่วมโครงการ “การประชุมเชิงวิชาการเพื่อส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาและเกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง”

ติดต่อสำนักวิชาการ

CONTACT INFO

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตวัชรพล
เลขที่ 4 หมู่ 11 ถ.หทัยราษฎร์ ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
4 Moo 11 Hathairaj Road, Ladsawai, Lamlukka, Pathumtani 12150 Thailand
Tel .02-563-5252 โทรศัพท์ 02-563-5252
ส่วนงานขอตำแหน่งทางวิชาการ ต่อ 1312 ส่วนงานการเรียนการสอน 1300,1311
ส่วนงานทะเบียนและประมวลผล ต่อ 2310, 2312

 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตกาญจนบุรี
เลขที่ 600 ต.สระลงเรือ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี 71170
600 Moo 11 Sralongrua, Huaykrajao, Kanchanaburi 71170 Thailand
Tel. 088-585-2075, 035-651-000
สำนักวิชาการ(วิทยาเขตกาญจนบุรี) 035-651-000 หรือ โทร 088-585-2054
Email:contact@yourdomain.com

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตบุรีรัมย์
เลขที่ 123 หมู่ 11 ถ.เลี่ยงเมือง(คูเมือง-สตึก) ต.บ้านยาง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000
123 Moo 11 Liangmueang Rd., Banyang, Mueang, Buriram 31000 Thailand
Tel. 063-217-2789
ส่วนงานทะเบียน (บุรีรัมย์) 063-2192-099

SUBSCRIPTION

รับข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ล่าสุดจาก สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น