บริการนิสิต

สมัครเรียน

ปริญญาตรี (วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ) 

ปฏิทินการศึกษา

ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (นิสิตใหม่)

ดาวน์โหลด

ปีการศึกษา 2564

ดาวน์โหลด