บริการนิสิต

สมัครเรียน

ปริญญาตรี (วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ) 

ปฏิทินการศึกษา

ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (นิสิตใหม่)

ดาวน์โหลด

ปีการศึกษา 2565

ดาวน์โหลด