งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของ WIE

บริษัท เวิลด์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด     
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564, 2563, 2562

หมายเหตุ

31/12/2021 (6 เดือน)

31/12/2020

31/12/2019

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

     เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

109,351,977.78

518,809.85

7,697,402.01

     เงินลงทุนชั่วคราว

1,002.71

1,001.48

619,326.00

     ค่านายหน้ารอตัดจ่าย

-

12,448,689.00

12,448,689.00

     ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

214,268,042.06

1,089,086,108.23

1,121,362,806.69

     สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

1,133,047.47

241,684.61

220,162.48

     รวมสินทรัพย์หมุนเวียน

324,754,070.02

1,102,296,293.17

1,142,348,386.18

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

     เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกัน

6,930,000.00

6,930,000.00

6,930,000.00

     เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

213,871,364.38

93,743,035.61

-

     อุปกรณ์ - สุทธิ

1,977,776.94

2,419,859.41

3,314,254.57

     สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

18,307,764.71

93,500.00

93,500.00

     รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

241,086,906.03

103,186,395.02

10,337,754.57

รวมสินทรัพย์

565,840,976.05

1,205,482,688.19

 1,152,686,140.75

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี้สินหมุนเวียน

     เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

-

382,172,484.00

400,000,000.00

     เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

914,871.31

14,291,229.97

19,897,626.21

     รายได้รับล่วงหน้าจากการขายโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

-

414,956,300.00

414,956,300.00

     เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

-

10,110,000.00

346,500,977.60

     ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย

12,505,499.24

11,591,563.46

1,469,692.84

     หนี้สินหมุนเวียนอื่น

1,161,506.25

54,150.00

57,285.00

     รวมหนี้สินหมุนเวียน

14,581,876.80

833,175,727.43

1,182,881,881.65

หนี้สินไม่หมุนเวียน

     เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

-

-

-

     รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน

-

-

-

รวมหนี้สิน

14,581,876.80

833,175,727.43 

1,182,881,881.65

ส่วนของผู้ถือหุ้น

     ทุนจดทะเบียน

          หุ้นสามัญ 5,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท 

550,000,000.00 

550,000,000.00

200,000,000.00

     ทุนชำระแล้ว

          หุ้นสามัญ 5,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท

550,000,000.00 

550,000,000.00

200,000,000.00

กำไร(ขาดทุน)สะสม

     จัดสรรแล้ว-ทุนสำรองตามกฎหมาย

2,300,000.00

-

-

     ยังไม่จัดสรร

(1,040,900.75)

(177,693,039.24)

(230,195,740.90)

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 

551,259,099.25

372,306,960.76 

(30,195,740.90)

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

565,840,976.05

1,205,482,688.19

1,152,686,140.75

บริษัท เวิลด์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด     
งบกำไรขาดทุน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564, 2563, 2562

หมายเหตุ

31/12/2021 (6 เดือน)

31/12/2020

31/12/2019

รายได้จากการขาย

1,189,273,800.00

153,398,000.00

31,330,000.00

รายได้อื่น

2,872,033.36

956,230.11

36,525.93

         รวมรายได้

1,192,145,833.36

154,354,230.11

31,366,525.93

ค่าใช้จ่าย

     ต้นทุนขาย

(870,657,077.76)

     (78,120,814.84)

(16,652,740.88)

     ค่าใช้จ่ายในการขาย

(74,924,250.00)

       (6,065,509.00)

      (1,033,890.00)

     ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

(3,187,448.92)

       (4,539,529.20)

      (5,028,315.53)

     หนี้สงสัยจะสูญ

-

-

-

         รวมค่าใช้จ่าย

(948,768,776.68)

       (88,725,853.04) 

     (22,714,946.41)

กำไร(ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

243,377,056.68

65,628,377.07 

       8,651,579.52 

ต้นทุนทางการเงิน

-

-

-

กำไร(ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

243,377,056.68

         65,628,377.07 

         8,651,579.52 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

(24,424,918.19)

     (13,125,675.41)

      (4,220,053.10)

กำไร(ขาดทุน) สุทธิ

218,952,138.49

         52,502,701.66 

         4,431,526.42