คณะแพทยศาสตร์

สมัครเรียน

คณะแพทยศาสตรบัณฑิต

PILLS

DRUGS

UTILITIES

ADVICES

Teeth are Always in Fashion 

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

หลักการและเหตุผล

ชื่อหลักสูตร

  ชื่อปริญญา

   การรับรองหลักสูตร

   เริ่มเปิดดำเนินการ

   ปี 2552

   ระยะเวลาในการศึกษา

   6 ปีการศึกษา

   สถานที่เรียน

   คณะแพทยศาสตรบัณฑิต
   มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
   วิทยาเขตวัชรพล

   การประกันคุณภาพ

   สภามหาวิทยาลัย แพทยสภา และกระทรวงอุดมศึกษาฯ อนุมัติ/รับรอง/รับทราบ หลักสูตร

   ค่าใช้จ่ายในการศึกษา

   การสมัครเข้าศึกษา

   แกลลอรี่

   What people say

   The convenience of online shopping is seeing what other customers saying. Place a short paragraph show how people satisfied with your product here

   LYLY REINHARD

   The convenience of online shopping is seeing what other customers saying. Place a short paragraph show how people satisfied with your product here

   LYLY REINHARD

   The convenience of online shopping is seeing what other customers saying. Place a short paragraph show how people satisfied with your product here

   LYLY REINHARD

   สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาสาธารณสุขชุมชน
   สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาสาธารณสุขชุมชน

   สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาสาธารณสุขชุมชน

   พยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาเขตบุรีรัมย์
   พยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาเขตบุรีรัมย์

   พยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาเขตบุรีรัมย์

   พยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาเขตกาญจนบุรี
   พยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาเขตกาญจนบุรี

   พยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาเขตกาญจนบุรี

   แพทยศาสตรบัณฑิต
   แพทยศาสตรบัณฑิต

   แพทยศาสตรบัณฑิต

   เภสัชศาสตรบัณฑิต
   เภสัชศาสตรบัณฑิต

   เภสัชศาสตรบัณฑิต

   สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
   สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

   สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

   สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
   สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต

   สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต

   วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคนิคการแพทย์
   วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคนิคการแพทย์

   วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคนิคการแพทย์

   พยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาเขตวัชรพล
   พยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาเขตวัชรพล

   พยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาเขตวัชรพล

   ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
   ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต

   ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต

   SUBSCRIPTION

   รับข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ล่าสุดจากคณะแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น