กำหนดการรับสมัครและสอบคัดเลือก
 • ๑. เปิดรับสมัครรอบแรก (รอบรับตรง) ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘

 • ๒. เปิดรับสมัครรอบที่สอง (รอบ Admission) ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

 • ๓. เปิดรับสมัครรอบที่สาม (รอบหลัง Admission) ระหว่างวันที่ ๑ มิถุนายน – ๓๑ กรกฏาคม ๒๕๕๘

 • เรียนปรับพื้นฐาน พฤษภาคม-กรกฏาคม ๒๕๕๘
  เปิดเรียน สิงหาคม ๒๕๕๘
  “รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถเข้าไปดูได้ที่ www.western.ac.th
  ๑. ผู้สมัครต้องตรวจสอบด้วยตนเองว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนทุกประการ ตามประกาศมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ และรายละเอียดแนบท้ายประกาศฯ แล้วจึงสมัคร”หากตรวจพบภายหลังว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งตามที่ระบุไว้ในระเบียบการฯ ของโครงการ/หลักสูตร/สาขาวิชา/วิชาเอก ที่สมัคร แม้จะผ่านกระบวนการสอบคัดเลือกเข้าป็นนิสิตแล้วก็ตาม จะถือว่าบุคคลนั้นหมดสิทธิ์ในการเข้าเป็นนิสิตในทันทีที่ตรวจสอบพบ โดยผู้สมัครจะเรียกร้องสิทธิ์ใดๆ มิได้”
  ๒. เมื่อชำระค่าสมัคร ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดจนค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเรียนแล้ว ภายหลังไม่ประสงค์จะ เข้าศึกษาหรือต้องการสละสิทธิ์ มหาวิทยาลัยฯ สงวนสิทธิ์ในการคืนค่าใช้จ่าย ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
  ๓. ข้อมูล รายละเอียด ประกาศ ข้อกำหนดตลอดจนระเบียบต่างๆ อาจเปลี่ยนแปลงได้ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด หรือเห็นสมควร โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  ๔. สำหรับผู้ผ่านการคัดเลือก แต่หลักฐานการมอบตัวไม่ครบถ้วนในวันที่มอบตัวไม่มารายงานตัว หรือไม่ชำระ ค่าลงทะเบียนเรียนภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ในการศึกษา
  ๕. ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องยื่นเรื่องแสดงเจตจำนงค์เป็นลายลักษณอักษรตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยกำหนด “เพื่อยืนยันการเข้าศึกษาต่อ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น” ภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด
  ๖. มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น สงวนสิทธิ์ในการปิดรับสมัครในรอบถัดไป กรณีที่สามารถรับนิสิตได้ครบตามจำนวนแล้ว