ประวัติมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เดิมชื่อ มหาวิทยาลัยณิวัฒนา ที่ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งตามใบอนุญาตจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ ๒/๒๕๔๐ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย) เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๔๐ เป็นสถาบันการศึกษาระดับ อุดมศึกษาเอกชนที่ได้สถาปนาขึ้นเนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช มีพระราชโองการโปรดเกล้าสถาปนาพระอิสริยศักดิ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา เจ้าฟ้าต่างกรมฝ่ายใน เฉลิมพระนามเป็นสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ โดยมีเป้าหมายเพื่อรองรับการเจริญเติบโตในเขตภูมิภาคของภาคกลางและเป็นการกระจายโอกาสทางการศึกษาสู่ภูมิภาคของประเทศในการส่งเสริมการพัฒนาทาง ด้านทรัพยากรมนุษย์ของประเทศชาติ โดยมีภารกิจหลัก ๔ ประการคือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมการพัฒนาทางด้านทรัพยากรมนุษย์ของประเทศชาติ และประการสำคัญคือเพื่อตอบสนองความต้องการของชาติในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ผลิตทรัพยากรมนุษย์ที่พรั่งพร้อมด้วยความเป็นเลิศทางวิชาการ มีทักษะขั้นสูงในการประกอบอาชีพ และกอปรด้วยคุณธรรม จริยธรรม

ปัจจุบันมหาวิทยาลัยเวสเทิร์นได้เปิดดำเนินการสอนในระดับปริญญาตรี 13 คณะวิชาได้แก่

 • คณะทันตแพทยศาสตร์
 • คณะสัตวแพทยศาสตร์
 • คณะเทคนิคการแพทย์
 • คณะพยาบาลศาสตร์ กาญจนบุรี
 • คณะพยาบาลศาสตร์ วัชรพล
 • คณะพยาบาลศาสตร์ บุรีรัมย์
 • คณะสาธารณสุขศาสตร์
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
 • คณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์
 • คณะนิติศาสตร์
 • วิทยาลัยการศึกษาผ่านระบบเครือข่าย
และเปิดดำเนินการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา ดังนี้
ปริญญาเอก
 • ๑. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
 • ๒. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
 • ๓. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานสาธารณสุข
 • ๔. หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต
 • ๕. หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต
ปริญญาโท
 • ๑. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
 • ๒. หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา
 • ๓. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารงานสาธารณสุข
 • ๔. หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
 • ๕. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
 • ๖. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารงานวิศวกรรม

ก้าวแรกของมหวิทยาลัย (2539-2549)

ผู้รับใบอนุญาตได้ยื่นเรื่องขอจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน “มหาวิทยาลัยณิวัฒนา” ต่อสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (ทบวงมหาวิทยาลัย) ตามพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๘ ที่มีวัตถุประสงค์ให้องค์กรพัฒนาเอกชน ภาคเอกชน ชุมชน และประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาประเทศมากขึ้น

มหาวิทยาลัยได้รับอนุญาตจัดตั้งเป็น “มหาวิทยาลัยณิวัฒนา” ตามใบอนุญาตจัดตั้งสถาบัน อุดมศึกษาเอกชนที่ ๒/๒๕๔๐ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย) เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๔๐

สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เสด็จเปิดมหาวิทยาลัยณิวัฒนาอย่างเป็นทางการ

มหาวิทยาลัยได้รับการรับรองวิทยฐานะระดับปริญญาตรี และปริญญาโทจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ตามพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย) แต่งตั้งคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕

มหาวิทยาลัยได้เปิดดำเนินการสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๘ ที่มีวัตถุประสงค์ในการเสริมสร้างศักยภาพของคนทุกคนให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและทักษะในการประกอบอาชีพ และสามารถปรับตัวให้ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และการปกครอง รวมทั้งเปิดโอกาสให้องค์กรพัฒนาเอกชน ภาคเอกชน ชุมชน และประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาประเทศมากขึ้น ดังนี้

 • ๑. คณะบริหารธุรกิจ
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๔๑)
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๔๑)
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๔๑)
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๔๑)
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๔๑)
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๔๑)
 • ๒. คณะนิติศาสตร์
  • หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๔๑)
 • ๓. คณะรัฐศาสตร์
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๔๑)
 • ๔. คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๔๑)
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๔๑)
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๔๒)
 • ๕. บัณฑิตวิทยาลัย
  • หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๔๑)
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๔๑)
  • หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๔๑)

องค์กรวิชาชีพให้การรับรองหลักสูตร
 • สภาการบัญชี ให้การรับรองหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี
 • สภาวิศวกร ให้การรับรองหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า และสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
 • เนติบัณฑิตไทย ให้การรับรองหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
 • ครุสภา ให้การรับรองศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา

สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เสด็จพระดำเนินทรงเปิดมหาวิทยาลัยณิวัฒนาอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๔๒

มหาวิทยาลัยณิวัฒนา เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๒๘ ระหว่างวันที่ ๗ – ๑๔ มกราคม ๒๕๔๔ โดยมีการจัดการแข่งขัน ๑๘ ชนิดกีฬา กีฬาสาธิต ๑ ชนิดกีฬา มีการชิงชัยทั้งสิ้น ๑๘๖ เหรียญทอง นับเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งแรกที่ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย

สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เสด็จประทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยณิวัฒนา

ได้เปลี่ยนชื่อจาก “มหาวิทยาลัยณิวัฒนา” เป็น “มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น” ตามประกาศกระทรวง ศึกษาธิการ เรื่องการเปลี่ยนชื่อสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ตั้งแต่วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๔๗

สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ได้ให้การรับรองมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย ในการประเมินคุณภาพการศึกษารอบที่หนึ่งในระดับดี ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒

พัฒนามหาวิทยาลัย (2550-2555)

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ให้การรับรองวิทยฐานะระดับปริญญาเอก ตามพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย อนุมัติให้เปิดดำเนินการจัดการศึกษาหลักสูตรทั้งระดับปริญญาเอก ปริญญาโทและปริญญาตรี ตามพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนาการอุดมศึกษา ฉบับที่ ๙ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งขาติ ฉบับที่ ๑๐ ที่มีเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพคนให้เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะการประกอบอาชีพ ก่อให้เกิดมีความมั่นคงในการดำรงชีวิต และขยายโอกาสทางการศึกษา ให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายทั้งกลุ่มผู้สำเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐานและกลุ่มผู้ทำงานทั้งในและนอกสถานประกอบการ กอปรกับปัญหาการขาดแคลนบุคลากรด้านสุขภาพ เพื่อรองรับการปฏิรูประบบบริการสุขภาพของภาครัฐ ที่มีเป้าหมายเพื่อให้ปะชาชนได้รับบริการด้านสุขภาพอนามัยอย่างเสมอภาคกัน ดังนี้

 • ๑. บัณฑิตวิทยาลัย
  • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๐)
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๐)
  • หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๐)
  • หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารสาธารณสุข (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๐)
 • ๒. คณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป (ระบบการศึกษาทางไกล) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๕๐)
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (ระบบการศึกษาทางไกล) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๕๐)
  • หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (ระบบการศึกษาทางไกล) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๕๐)
 • ๓. คณะพยาบาลศาสตร์ กาญจนบุรี
  • หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๕๐)
องค์กรวิชาชีพให้การรับรองหลักสูตร

สภาการพยาบาล ให้การรับรองหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ของคณะพยาบาลศาสตร์กาญจนบุรี ตามข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วยการให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ระดับวิชาชีพ พ.ศ.๒๕๔๕ และข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วยการรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นได้ทำความร่วมมือกับธนาคารออมสินในการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อการศึกษา สำหรับนิสิตมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น โดยผู้บริหารทั้งสองหน่วยงานได้ลงนามบันทึกความร่วมมือในวันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ ณ ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย อนุมัติให้มหาวิทยาลัยดำเนินการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง ที่มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วัชรพล ในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ตามพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐และกฎกระทรวงว่าด้วยการจัดการศึกษา นอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๑

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย อนุมัติให้มหาวิทยาลัยดำเนินการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง ที่ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น บุรีรัมย์ ในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ตามพระราชบัญญัติสถาบัน อุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ และกฎกระทรวงว่าด้วยการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๑

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย อนุมัติให้เปิดดำเนินการจัดการศึกษาหลักสูตรทั้งระดับปริญญาเอก ปริญญาโทและปริญญาตรี ตามพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนาการอุดมศึกษา ฉบับที่ ๙ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งขาติ ฉบับที่ ๑๐ ที่มีเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพคนให้เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะการประกอบอาชีพ ก่อให้เกิดมีความมั่นคงในการดำรงชีวิต และขยายโอกาสทางการศึกษา ให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายทั้งกลุ่มผู้สำเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐานและกลุ่มผู้ทำงานทั้งในและนอกสถานประกอบการ ดังนี้

 • ๑. บัณฑิตวิทยาลัย
  • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา(หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๕๑)
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (ระบบการศึกษาทางไกล) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๑)
  • หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (ระบบการศึกษาทางไกล) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๑)
 • ๒. คณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ (ระบบการศึกษาทางไกล) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๕๑)
  • หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (ระบบการศึกษาทางไกล) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๕๑)

สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ได้ให้การรับรองมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย ในการประเมินคุณภาพการศึกษารอบที่สองในระดับดี ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย อนุมัติให้เปิดดำเนินการจัดการศึกษาหลักสูตรทั้งระดับปริญญาเอก ปริญญาโทและปริญญาตรี ตามพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนาการอุดมศึกษา ฉบับที่ ๙ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งขาติ ฉบับที่ ๑๐ ที่มีเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพคนให้เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะการประกอบอาชีพ ก่อให้เกิดมีความมั่นคงในการดำรงชีวิต และขยายโอกาสทางการศึกษา ให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายทั้งกลุ่มผู้สำเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐานและกลุ่มผู้ทำงานทั้งในและนอกสถานประกอบการ กอปรกับปัญหาการขาดแคลนบุคลากรด้านสุขภาพ เพื่อรองรับการปฏิรูประบบบริการสุขภาพของภาครัฐ ที่มีเป้าหมายเพื่อให้ปะชาชนได้รับบริการด้านสุขภาพอนามัยอย่างเสมอภาคกัน ดังนี้

 • ๑. คณะทันตแพทยศาสตร์
  • หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๕๒)
 • ๒. คณะสัตวแพทยศาสตร์
  • หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๕๒)
 • ๓. คณะเทคนิคการแพทย์
  • หลักสูตรเทคนิคการแพทยบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๕๒)
 • ๔. คณะพยาบาลศาสตร์ วัชรพล
  • หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๕๑)
 • ๕. บัณฑิตวิทยาลัย
  • หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๕๒)
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหางานวิศวกรรม (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๕๒)
  • หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ระบบการศึกษาทางไกล) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๕๒)
  • หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานสาธารณสุข (ระบบการศึกษาทางไกล) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๕๒)
 • ๖. คณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ระบบการศึกษาทางไกล) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๕๒)
 • ๗. คณะสาธารณสุขศาสตร์
  • หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๒)

องค์กรวิชาชีพให้การรับรองหลักสูตร
สภาการพยาบาล ให้การรับรองหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ของคณะพยาบาลศาสตร์ วัชรพล ตามข้อบังคับสภาการพยาบาล ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ระดับวิชาชีพ พ.ศ.๒๕๔๕ และข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วยการรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓

พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุเสด็จประทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร กรุงเทพฯ

มหาวิทยาลัยได้ทูลเกล้าถวายปริญญาพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ ด้วยพระกรณียกิจที่ทรงบำเพ็ญเพื่อประโยชน์สุขของพสกนิกรอย่างอเนกอนันต์

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย อนุมัติให้เปิดดำเนินการจัดการศึกษาหลักสูตร ตามพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนาการอุดมศึกษา ฉบับที่ ๙ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งขาติ ฉบับที่ ๑๐ ที่มีเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพคนให้เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะการประกอบอาชีพ ก่อให้เกิดมีความมั่นคงในการดำรงชีวิต และขยายโอกาสทางการศึกษา ให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายทั้งกลุ่มผู้สำเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐานและกลุ่มผู้ทำงานทั้งในและนอกสถานประกอบการ กอปรกับปัญหาการ ขาดแคลนบุคลากรด้านสุขภาพ เพื่อรองรับการปฏิรูประบบบริการสุขภาพของภาครัฐ ที่มีเป้าหมายเพื่อให้ปะชาชนได้รับบริการด้านสุขภาพอนามัยอย่างเสมอภาคกัน ดังนี้

 • ๑. คณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (ระบบการศึกษาทางไกล) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๕๓)
 • ๒. คณะสาธารณสุขศาสตร์
  • หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ระบบการศึกษาทางไกล) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๕๓) ๒๕๕๔

มหาวิทยาลัยได้ทูลเกล้าถวายปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่ ร้อยเอกหญิงพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย อนุมัติให้เปิดดำเนินการจัดการศึกษาหลักสูตรทั้งระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรี ตามพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนาการอุดมศึกษา ฉบับที่ ๙ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งขาติ ฉบับที่ ๑๐ ที่มีเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพคนให้เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะการประกอบอาชีพ ก่อให้เกิดมีความมั่นคงในการดำรงชีวิต และขยายโอกาสทางการศึกษา ให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายทั้งกลุ่มผู้สำเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐานและกลุ่มผู้ทำงานทั้งในและนอกสถานประกอบการ กอปรกับปัญหาการขาดแคลนบุคลากรด้านสุขภาพ เพื่อรองรับการปฏิรูประบบบริการสุขภาพของภาครัฐ ที่มีเป้าหมายเพื่อให้ปะชาชนได้รับบริการด้านสุขภาพอนามัยอย่างเสมอภาคกัน ดังนี้

 • ๑. บัณฑิตวิทยาลัย
  • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔)
  • หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (ระบบการศึกษาทางไกล) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๕๔)
  • หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต(ระบบการศึกษาทางไกล) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔)
 • ๒. คณะเทคนิคการแพทย์
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔)

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย อนุมัติให้คณะพยาบาลศาสตร์ วัชรพล รับเยียวยานิสิตสาขาพยาบาลศาสตร์ จากวิทยาลัยนครราชสีมา ตามโครงการของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและสภาการพยาบาล

องค์กรวิชาชีพให้การรับรองหลักสูตร
สภาเทคนิคการแพทย์ ให้การรับรองหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์ ตามข้อบังคับสภาเทคนิคการแพทย์ว่าด้วยการรับรองปริญญาในวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ของสถาบันต่างๆ เพื่อประโยชน์การสมัครเป็นสมาชิก พ.ศ. ๒๕๕๓ ๒๕๕๕

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย อนุมัติให้เปิดดำเนินการจัดการศึกษาหลักสูตร ตามพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนาการอุดมศึกษา ฉบับที่ ๙ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งขาติ ฉบับที่ ๑๐ ที่มีเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพคนให้เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะการประกอบอาชีพ กอปรกับปัญหาการขาดแคลนบุคลากรด้านสุขภาพ เพื่อรองรับการปฏิรูประบบบริการสุขภาพของภาครัฐ ที่มีเป้าหมายเพื่อให้ปะชาชนได้รับบริการด้านสุขภาพอนามัยอย่างเสมอภาคกัน ดังนี้

 • ๑. คณะพยาบาลศาสตร์ บุรีรัมย์
  • หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๕๔)

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย อนุมัติให้คณะสัตวแพทยศาสตร์ เปิดดำเนินการโรงพยาบาลสัตว์ใหญ่และโรงพยาบาลสัตว์เล็ก เพื่อการเรียนการสอน

สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ได้ให้การรับรองมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย ในการประเมินคุณภาพการศึกษารอบที่สามในระดับดี ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยได้ให้ความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาในโครงการเยียวยานิสิตจากมหาวิทยาลัยอีสาน เข้าศึกษาในระดับปริญญาโทและระดับปริญญาตรี หลายสาขาวิชา

สภาการพยาบาล ได้ให้ความเห็นชอบให้คณะพยาบาลศาสตร์ วัชรพล และคณะพยาบาลศาสตร์ กาญจนบุรี ในโครงการเยียวยานิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสาน

องค์กรวิชาชีพให้การรับรองหลักสูตร
 • สภาการพยาบาล ให้การรับรองหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ของคณะพยาบาลศาสตร์ บุรีรัมย์ ตามข้อบังคับสภาการพยาบาล ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ระดับวิชาชีพ พ.ศ.๒๕๔๕ และข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วยการรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓
 • สัตวแพทยสภา ให้การรับรองหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต ตามข้อบังคับสัตวแพทยสภา ว่าด้วยการรับรองปริญญาในวิชาชีพการสัตวแพทย์ของสถาบันการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒
 • ทันตแพทยสภา ให้การรับรองหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ตามข้อบังคับทันตแพทยสภาว่าด้วยการรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรในวิชาชีพทันตกรรมของสถาบันต่างๆ เพื่อประโยชน์การสมัครเป็นสมาชิกทันตแพทยสภา พ.ศ. ๒๕๕๓

มหาวิทยาลัยชั้นนำ (2556-2560)

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย อนุมัติให้คณะทันตแพทยศาสตร์ เปิดดำเนินการโรงพยาบาลทันตกรรม ที่มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วัชรพล

Back to Top