คำชี้แจง

การลงทะเบียนทางเว็บไซต์

 

เมื่อผู้สมัครทำการชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ให้ผู้สมัครเข้าไปกรอกข้อมูลเพื่อลงทะเบียน รับรหัสประจำตัว ที่ http://www.western.ac.th/westernnew/wtu-research/ โดยผู้สมัครต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนแล้วกดยืนยันเพื่อรับรหัสประจำตัว จากนั้นตรวจสอบข้อมูลและกดยืนยันอีกครั้ง จึงจะถือว่าการสมัครเสร็จสมบูรณ์

 

การส่งบทความ

ชี้แจงในการส่งบทความ ขอให้ผู้ส่งบทความอ่านข้อมูล รายละเอียดในการส่งบทความให้ชัดเจน และทำตามขั้นตอน ซึ่งการส่งบทความแบ่งเป็น ดังนี้
1. ครั้งแรก สำหรับลงทะเบียนการส่งบทความครั้งแรก เลือกทำเครื่องหมายที่ กล่องของการลงทะเบียนส่งบทความครั้งแรก จากนั้นทำตามกรอกข้อมูลส่งตามขั้นตอนโดยระบบจะเปิดรับวันที่ 1 กุมภาพันธ์ – วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2563  เท่านั้น
2. ครั้งที่สอง สำหรับการส่งบทความฉบับแก้ไข เลือกทำเครื่องหมายที่ กล่องของการส่งบทความฉบับแก้ไข จากนั้นทำการกรอกข้อมูลตามขั้นตอนโดยระบบจะเปิดรับถึงวันที่ 1 – 20 พฤษภาคม  พ.ศ. 2563 เท่านั้น
3. การส่งบทความต้องส่งตามรูปแบบ/แบบฟอร์มที่เป็นแบบฟอร์มบทความวิจัยหรือบทความวิชาการ ที่สำนักวิจัยและบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์นมีให้เท่านั้น หากไม่ทำบทความส่งตามแบบฟอร์ม ขอสงวนสิทธิ์ไม่ลงตีพิมพ์ ถือเป็นโมฆะ
4. การส่งบทความแนบไฟล์ ในระบบจะรับเฉพาะไฟล์ word และ pdf เท่านั้น  
 

หมายเหตุ (สำคัญมาก)


1. ผู้วิจัยที่ต้องนำใบเสร็จลงทะเบียนไปใช้ ต้องนำใบแจ้งยอดชำระเงินที่ออกโดยธนาคาร (ฉบับจริง) นำมายื่นขอใบเสร็จได้ที่ทางการเงิน
2. ใช้บทความที่แนบลงทะเบียนพรีเซนต์เท่านั้น
3. การส่งบทความแก้ไข ให้ส่งผ่านระบบ เท่านั้น  *หากไม่ส่งบทความผ่านระบบขออนุญาตนำบทความที่ลงทะเบียนดำเนินการเข้าเล่ม
4. ผู้วิจัยควรใส่ตำแหน่งทางวิชาการให้ชัดเจน (ไม่เอาตำแหน่งย่อ)
5. เกียรติบัตร/หนังสือรับรองที่ทางมหาวิทยาลัยออกให้จะใส่ชื่อผู้ที่ลงทะเบียนเท่านั้น

 

 


สำนักวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตวัชรพล
เลขที่ 4 ม. 11 ต. ลาดสวาย อ. ลำลูกกา จ. ปทุมธานี 12150
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2563-5252 ต่อ 5017
หรือ E-mail address: wturesearch.ac.th@gmail.com