งานวิจัย เพื่อการสร้างเสริมพลังสังคมสู่เศรษฐกิจไทยด้วยวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) ปี 2563 ครั้งที่ 17

ชี้แจงในการส่งบทความ

ขอให้ผู้ส่งบทความอ่านข้อมูล รายละเอียดในการส่งบทความให้ชัดเจน และทำตามขั้นตอน ซึ่งการส่งบทความแบ่งเป็น ดังนี้
1. ครั้งแรก สำหรับลงทะเบียนการส่งบทความครั้งแรก เลือกทำเครื่องหมายที่ กล่องของการลงทะเบียนส่งบทความครั้งแรก จากนั้นทำตามกรอกข้อมูลส่งตามขั้นตอนโดยระบบจะเปิดรับวันที่ 1 สิงหาคม – วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2563  เท่านั้น
2. ครั้งที่สอง สำหรับการส่งบทความฉบับแก้ไข เลือกทำเครื่องหมายที่ กล่องของการส่งบทความฉบับแก้ไข จากนั้นทำการกรอกข้อมูลตามขั้นตอนโดยระบบจะเปิดรับถึงวันที่ 1 – 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เท่านั้น
3. การส่งบทความต้องส่งตามรูปแบบ/แบบฟอร์มที่เป็นแบบฟอร์มบทความวิจัยหรือบทความวิชาการ ที่สำนักวิจัยและบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์นมีให้เท่านั้น หากไม่ทำบทความส่งตามแบบฟอร์ม ขอสงวนสิทธิ์ไม่ลงตีพิมพ์ ถือเป็นโมฆะ
4. การส่งบทความแนบไฟล์ ในระบบจะรับเฉพาะไฟล์ word และ pdf เท่านั้น  

 

หมายเหตุ (สำคัญมาก) : 

1. ผู้วิจัยที่ต้องนำใบเสร็จลงทะเบียนไปใช้ ต้องนำใบแจ้งยอดชำระเงินที่ออกโดยธนาคาร (ฉบับจริง) นำมายื่นขอใบเสร็จได้ที่ทางการเงิน
2. ใช้บทความที่แนบลงทะเบียนพรีเซนต์เท่านั้น
3. การส่งบทความแก้ไข ให้ส่งผ่านระบบ เท่านั้น  *หากไม่ส่งบทความผ่านระบบขออนุญาตนำบทความที่ลงทะเบียนดำเนินการเข้าเล่ม
4. ผู้วิจัยควรใส่ตำแหน่งทางวิชาการให้ชัดเจน (ไม่เอาตำแหน่งย่อ)
5. เกียรติบัตร/หนังสือรับรองที่ทางมหาวิทยาลัยออกให้จะใส่ชื่อผู้ที่ลงทะเบียนเท่านั้น

ข้าพเจ้าได้อ่านข้อความครบถ้วนสมบูรณ์แล้วและยอมรับเงื่อนไขในการลงทะเบียนการส่งบทความ