ข่าวสารสำนักวิจัยบริการวิชาการ ส่วนงานประกันคุณภาพการศึกษา

RSS
การประเมินคุณภาพการศึกษา ภายใน (ระดับสถาบัน) ปีการศึกษา 2565

การประเมินคุณภาพการศึกษา ภายใน (ระดับสถาบัน) ปีการศึกษา 2565

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ปีการศึกษา 2565 (ระดับสถาบัน) วันพฤหัสบดี ที่ 12 ตุลาคม 2566 ณ ห้องประชุม แกรนด์ บอลรูม อาคาร...
  • Admin WTU Website
กำหนดการการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2565

กำหนดการการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2565

กำหนดการการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ปีการศึกษา 2565  ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม – 30 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคา...
  • Admin WTU Website
ปฏิทินวันตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2565

ปฏิทินวันตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2565

ดาวน์โหลดไฟล์ปฏิทิน
  • Admin WTU Website
ระบบการบริหารการศึกษา

ระบบการบริหารการศึกษา

ดาวน์โหลดคู่มือการตรวจสอบหลักสูตรการศึกษาฯ สำหรับสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับเผยแพร่) รายการอ้างอิง: กระทรวงการอุดมศึกษา. (2565). คู่มือการตรวจสอบหลักสูตร...
  • Admin WTU Website