ข่าวสารและกิจกรรมสำนักวิจัย ส่วนงานประกันคุณภาพ

RSS

การประเมินเพื่อขอรับรองวิทยฐานะสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ปีการศึกษา 2561

วันอังคารที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ได้รับการประเมินเพื่อขอรับรองวิทยฐานะสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ปีการศึกษา 2561
  • Admin WTU Website