ข่าวสารสำนักวิจัยบริการวิชาการ ส่วนงานประกันคุณภาพการศึกษา

RSS
ปฏิทินวันตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2565

ปฏิทินวันตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2565

ดาวน์โหลดไฟล์ปฏิทิน
  • Admin WTU Website
ระบบการบริหารการศึกษา

ระบบการบริหารการศึกษา

ดาวน์โหลดคู่มือการตรวจสอบหลักสูตรการศึกษาฯ สำหรับสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับเผยแพร่) รายการอ้างอิง: กระทรวงการอุดมศึกษา. (2565). คู่มือการตรวจสอบหลักสูตร...
  • Admin WTU Website
ประเมินวิทยฐานะ

ประเมินวิทยฐานะ

วันอังคารที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ได้รับการประเมินเพื่อขอรับรองวิทยฐานะสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ปีการศึกษา 2561 และรับการตรวจเยี่ยม...
  • Admin WTU Website
การเตรียมความพร้อมวิทยฐานะ

การเตรียมความพร้อมวิทยฐานะ

การเตรียมความพร้อมการรับรองวิทยฐานะของสถาบัน ม.เวสเทิร์น  
  • Admin WTU Website