หมวดศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

ผลงานวิจัย หมวดศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

การศึกษาหาวัสดุทดแทนทรายออตตาวาทดสอบความแน่นในสนาม

.อ.จุฬาภรณ์ ม่วงดิษฐ์, ผศ.ณัฐกฤษ น้อยก้อน, อ.ดร.นริศรา กุลปรีชานันท์ และ ผศ.ดร.กิตติศักดิ์ ฤาแรง

อ่านงานวิจัย

การศึกษาการหาปริมาตรบ่อเก็บโมลาส

ผศ.ณัฐกฤษ น้อยก้อน, อ.จุฬาภรณ์ ม่วงดิษฐ์, อ.กฤษณ์ มาไพศาลทรัพย์ และ อ.ธรรศ กติกาวงศ์ขจร

อ่านงานวิจัย

การศึกษาการเปลี่ยนแปลงค่าสะท้อนแสงและความหนาเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง (เส้นจราจร)

อ.วีระกร วันทอง, อ.สําเนียง สุตระ, อ.รณชัย บําเพ็ญอยู่ และ อ.สุชาติ เอื้อไตรรัตน

อ่านงานวิจัย

การเพิ่มพื้นที่ตกกระทบของแสงสำหรับแผงสุริยะ

อ.วีระกร วันทอง, ผศ.ดร.กิตติศักดิ์ ฤาแรง และ อ.รติกา โพธิ์ศรีทอง

อ่านงานวิจัย

การประเมินผลกระทบด้วย GIS จากอัตราการเปิดบานประตูระบายน้ำของเขื่อนท่าทุ่งนาจังหวัดกาญจนบุรี

อ.รณชัย บําเพ็ญอยู่, อ.วีระกร วันทอง, ผศ.ณัฐกฤษ น้อยก้อน
และ ผศ.ดร.กิตติศักดิ์ ฤาแรง

อ่านงานวิจัย

การทำบริสุทธิ์สารสกัดเอนไซม์เปอร์ออกซิเดสจากมะเขือเปราะ โดยวิธีการตกตะกอนด้วยเกลือ (NH4)2SO4

อ.ขนิษฐา วงษ์ศรีเมือง และ อ.ดร.อัจฉรา มะโนวัฒนา

อ่านงานวิจัย

การคัดเลือกเชื้อโอลิจีนัสยีสต์ที่มีประสิทธิภาพในการย่อยแป้งได้

อ.ดร.อัจฉรา มะโนวัฒนา และ อ.ขนิษฐา วงษ์ศรีเมือง

อ่านงานวิจัย

การแก้ไขปรับปรุงประปาหมู่บ้านระบบผิวดินขนาดใหญ่ตำบลเสาเดียว อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์

อ.สุชาติ เอื้อไตรรัตน์, อ.รติกา โพธิ์ศรีทอง, อ.ประธาน รุ่งทนต์กิจ และ อ.สําเนียง สุตระ

อ่านงานวิจัย

แหล่งวารสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-Journals)

ติดต่อหมวดวิชา

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เลขที่ 600 ตำบลสระลงเรือ
อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี 71170

อาจารย์ ขนิษฐา วงษ์ศรีเมือง
โทรศัพท์ 098-8295685
Email : khanittha.wo@western.ac.th

SUBSCRIPTION

รับข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ล่าสุดจาก หมวดวิชาศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น