รับสมัครนิสิตใหม่ปี 2564

สมัครเรียน

ผลงานวิจัย

แหล่งวารสารอิเล็กทรอนิกส์

แหล่งวารสารอิเล็กทรอนิกส์

ความหมาย...การวิจัย

การวิจัย คือ การศึกษาค้นคว้าอย่างมีระเบียบ เพื่อแสวงหาคำตอบสำหรับปัญหาหรือคำถามการวิจัยที่กำหนดไว้หรือเพื่อแสวงหาความรู้ใหม่ ซึ่งทำให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการ หรือเกิดประโยชน์ในทางปฏิบัติ ด้วยกระบวนการอันเป็นที่ยอมรับในวิทยาการแต่ละสาขาซึ่งในทางวิทยาศาสตร์การแพทย์แล้ว นิยมใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เพราะเชื่อว่าวิธีการนี้จะมีความถูกต้องและเชื่อถือได้มากที่สุด

การวิจัย คือ กระบวนการค้นคว้าหาความรู้ที่เชื่อถือได้ โดยมีลักษณะ ดังนี้
1.เป็นกระบวนการที่มีระบบ แบบแผน
2.มีจุดมุ่งหมายที่แน่นอนและชัดเจน
3.ดำเนินการศึกษาค้นคว้าอย่างรอบคอบ ไม่ลำเอียงมีหลักเหตุผล
4.บันทึกและรายงานผลออกมาอย่างระวัง

ผลงานวิจัย

Fervidobacterium thailandense sp. nov., an extremely thermophilic bacterium isolated from a hot spring

อ่านผลงานวิจัย

ผลของสารโพแทสเซียมอลูมิเนียมซัลเฟตสำหรับใช้เป็นมอร์แดนท์ในการย้อมสีสกัดจากต้นฝาง

อ่านผลงานวิจัย

งานวิจัยตีพิมพ์ปี60 (การควบคุมความยืดหยุ่นแขนกล) 3 แกน

อ่านผลงานวิจัย

งานวิจัยตีพิมพ์ปี61 พฤติกรรมการประหยัดพลังงานเพื่อลดปัญหาภาวะโลกร้อนของบุคลากร

อ่านผลงานวิจัย

การเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมงานก่อสร้างและตรวจรับงานจ้าง

อ่านผลงานวิจัย

ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522

อ่านผลงานวิจัย

งานวิจัยตีพิมพ์ปี61 การใช้โอโซนสำหรับระบบซักผ้า

อ่านผลงานวิจัย

สิ่งสนับสนุน

ติดต่อคณะ

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เลขที่ 600 ตำบลสระลงเรือ
อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี 71170

อาจารย์ ขนิษฐา วงษ์ศรีเมือง
โทรศัพท์ 098-8295685
Email : khanittha.wo@western.ac.th