สำนักวิจัย บริการวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา

ส่วนงานประกันคุณภาพการศึกษา

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

ผลการดำเนินงาน

รายงานผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติงาน ประจำปีการศึกษา 2563

แผนปฏิบัติงานประจำปี

  • แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (พ.ศ.2560 - พ.ศ.2564)
  • แผนปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา 2560
  • แผนปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา 2561
  • แผนปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา 2562
  • แผนปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา 2563
  • แผนปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา 2564

ติดต่อหน่วยงาน

CONTACT INFO

ส่วนงานประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
วิทยาเขตวัชรพล เลขที่ 4 หมู่ 11 ถ.หทัยราษฎร์ ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
wtu.qa@western.ac.th
โทรศัพท์ : 02-563-5252 ต่อ 5023

SUBSCRIPTION

รับข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ล่าสุดจากสำนักวิจัย บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น