สำนักวิจัย บริการวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา 

          มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(อว.) โดยจัดการศึกษาในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ทั้งด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านสายสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ภายใต้ภารกิจหลัก ๔ ด้าน คือการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม และการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อให้การจัดการศึกษาได้คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว และเป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษา ๓ ด้าน คือ มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต มาตรฐานด้านการบริหารจัดการการอุดมศึกษา และมาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้ โดยมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นกลไกในการผดุงรักษาคุณภาพและมาตรฐาน และเพื่อให้การดำเนินการของมหาวิทยาลัยบรรลุเป้าหมายในภารกิจหลักอย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐาน มหาวิทยาลัยจึงกำหนดโครงสร้างการบริหารเพื่อรับผิดชอบการดำเนินงานด้านการวิจัย บริการวิชาการ และประกันคุณภาพการศึกษา ภายใต้ชื่อ “สำนักวิจัย บริการวิชาการและการประกันคุณภาพการศึกษา” โดยจัดแบ่งเป็น ๒ ส่วนงาน คือ ส่วนงานวิจัยและบริการวิชาการ และส่วนงานประกันคุณภาพการศึกษา
          ส่วนงานวิจัยและบริการวิชาการ มีเป้าหมายหลักสำคัญเพื่อให้เกิดการบูรณาการงานวิจัยเพื่อบริการวิชาการแก่สังคม โดยมีภารกิจในส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านการวิจัย การรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์และสัตว์ การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการทั้งในรูปแบบวารสารวิชาการและการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ รวมถึงการจดลิขสิทธิ์ผลงานทางวิชาการของบุคลากรและนิสิตของมหาวิทยาลัย ให้การส่งเสริมและสนับสนุนคณะวิชาและหน่วยงานจัดโครงการและกิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคมทั้งประเภทให้เปล่าและเชิงพาณิชย์โดยการมีส่วนร่วมกับสถาบันและหน่วยงานภายนอก
          ส่วนงานประกันคุณภาพการศึกษา มีเป้าหมายหลักสำคัญในการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งระบบการประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอกตามหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อผดุงรักษาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาทั้งระดับหลักสูตร ระดับคณะวิชา และระดับสถาบันของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง โดยส่วนงานประกันคุณภาพการศึกษาจะมีบทบาทในการกำกับดูแล ประสานและเป็นพี่เลี้ยงให้คณะวิชาและหน่วยงานสามารถดำเนินการตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาถูกต้องตามหลักเกณฑ์

ติดต่อสำนักงาน

CONTACT INFO

ส่วนงานวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นวิทยาเขตวัชรพล
เลขที่ 4 ม. 11 ต. ลาดสวาย อ. ลำลูกกา จ. ปทุมธานี 12150
research.re@western.ac.th
โทร 02-5635252 ต่อ 5017

ส่วนงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นวิทยาเขตวัชรพล
เลขที่ 4 หมู่ 11 ถ.หทัยราษฎร์ ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
wtu.qa@western.ac.th
โทรศัพท์ : 02-563-5252 ต่อ 5018

SUBSCRIPTION

สำนักวิจัย บริการวิชาการ และประกันคุณภาพการศึกษา